Zrealizovali sme konferenciu k procesu zlepšovania

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) zorganizoval ako koordinátor štátnej politiky kvality a ako národný korešpondent modelu CAF dňa 23. mája 2024 online Konferenciu k procesu zlepšovania, ktorá bola určená pre používateľov modelu CAF, ako aj pre všetkých, ktorí sa o kvalitu a zlepšovanie zaujímajú. 

Cieľom konferencie bolo zdieľať dobrú prax používateľov modelu CAF v procese tvorby a realizácie Akčných plánov zlepšovania, ktoré sú pre implementáciu modelu CAF kľúčové. Prítomní účastníci sa tak mohli navzájom inšpirovať k pozitívnym zmenám, pričom účelom konferencie bolo aj vyzdvihnúť prácu a vytrvalosť organizácií v procese zlepšovania. 

V úvode konferencie účastníkov v mene Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR privítala riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia Anna Budiaková, ktorá vyzdvihla dôležitosť i náročnosť zlepšovacích procesov. Následne ako prvý zaznel príspevok ÚNMS SR, ktorý objasnil model CAF a PDCA cyklus aj pre tých, ktorí model CAF ešte neimplementovali. Zvyšok konferencie bol zameraný na praktické poznatky, nakoľko všetci 4 rečníci zastupovali organizácie, ktoré absolvovali aspoň 2 implementačné cykly modelu CAF. V procese realizácie úloh z APZ Úrad vlády vyzdvihol dôležitosť otvoreného dialógu a vytvárania bezpečného pracovného prostredia, zatiaľ čo mesto Nitra vyzdvihlo najmä význam podpory vedenia. V rámci orientácie na výsledky vytvorilo Ministerstvo obrany SR stabilnú elektronickú databázu, ktorú pravidelne spravujú a aktualizujú a ktorá im pomáha sledovať trendy a zvyšuje efektivitu práce. Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca sa takisto zamerala na výsledky, preto zrealizovala dotazníkový prieskum s 5-úrovňovým hodnotením školy, v nadväznosti na ktorý mohla efektívnejšie plánovať a realizovať rôzne aktivity s cieľom prispieť k vytváraniu pozitívnej atmosféry v škole. 

Zúčastnených bolo 63 zástupcov organizácií verejnej správy z celého Slovenska, ktorí mali vytvorený priestor na kladenie otázok formou chatu aj priamo prostredníctvom času vytvoreného na diskusiu. Najviac zarezonovali otázky zamerané na motivovanie zamestnancov k zlepšovacím aktivitám, ale aj na zdroje vyhradené pre zlepšovanie organizácie. V oboch prípadoch zohráva kľúčovú úlohu vedenie organizácie. 

Pripájame jednotlivé príspevky, ktoré odzneli na konferencii k procesu zlepšovania:

  1. PDCA cyklus a zlepšovanie prostredníctvom modelu CAF ako najdôležitejšia časť implementácie (ÚNMS SR)
  2. Spôsob riadenia realizácie úloh z APZ a riadenie CAF tímu (ÚV SR)
  3. Ako vytvoriť stabilnú elektronickú databázu dát z výskumov pre možnosť analýzy dlhodobých trendov sledovaných tém a javov (MO SR)
  4. Posilnenie pozitívnej atmosféry v škole prostredníctvom neformálneho zážitkového učenia sa a socializačných aktivít (SOŠ obchodu a služieb Čadca)
  5. Tvorba vízie úradu participatívnym spôsobom (Mesto Nitra)

V záujme šírenia povedomia o modeli CAF a procese zlepšovania bol účastníkom konferencie sprístupnený Zborník z konferencie, ktorý sumarizuje tie aktivity z Akčných plánov zlepšovania, ktoré organizácie považovali za najviac prínosné. V Zborníku sú tak obsiahnuté informácie ohľadom výberu aktivít, ich plnenia, zdrojov a dopadov týchto aktivít. Do Zborníka prispeli tieto organizácie: Úrad vlády SR, Ministerstvo obrany SR, Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca, mesto Nitra, mesto Šaľa, Stredná odborná škola Pruské, mesto Žilina, Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme za zdieľanie Vašich skúseností a dobrej praxe. 

Ešte raz ďakujeme všetkým prednášajúcim aj zúčastneným za ich osobný vklad, za vzájomné povzbudenie sa a posúvanie sa v oblasti kvality.