Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako národný korešpondent modelu CAF pripravuje slovenskú databázu používateľov modelu CAF, kde sa budú môcť zaregistrovať všetky organizácie, ktoré v Slovenskej republike prešli samohodnotením podľa modelu CAF. V databáze si budete môcť pozrieť aktuálny počet používateľov modelu, prehľad organizácií, ktoré získali titul Efektívny používateľ modelu CAF, vyhľadávať a filtrovať podľa jednotlivých rokov, typu organizácie a pod.

https://cafcentrum.unms.sk/caf-pouzivatelia

Vyhľadávanie