Pracovné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF (25. - 26.04.2023)

V dňoch 25. – 26. apríla 2023 sa v holandskom meste Maastricht uskutočnilo stretnutie národných korešpondentov modelu CAF, ktorí sa stretávajú dvakrát ročne za účelom zabezpečovania aktuálnosti a ďalšieho rozvoja modelu CAF. Hosťujúcou inštitúciou sa stalo Európske informačné stredisko modelu CAF (CAF Resource Centre) zriadené pod záštitou Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA), čím EIPA preukázala snahu o zvyšovanie podpory európskej skupiny národných korešpondentov modelu CAF.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 11 krajín (Belgicko, Bulharsko, Grécko, Poľsko, Portugalsko, Taliansko, Srbsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko), ako aj zástupcovia EIPA, OECD, Európskej komisie a OSN. Národným korešpondentom modelu CAF Slovenskej republiky je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý mal na stretnutí takisto svojho zástupcu a to v podobe zamestnanca odboru kvality a projektového riadenia. 

Program stretnutia bol venovaný najmä aktuálnym úlohám, ktorým sa národní korešpondenti v súčasnosti venujú. V úvode stretnutia boli prezentované výsledky projektu OECD „Posilnenie odolnosti verejnej správy po kríze COVID-19“, ktoré boli spracované do formy štúdie. Tá bude po jej vydaní uverejnená aj na webovom sídle CAF centra. Výsledky štúdie sa zároveň stanú zdrojom inšpirácie na ďalší rozvoj modelu CAF, čo bolo predmetom formálnych i neformálnych diskusií na stretnutí.

Na stretnutí malo zastúpenie aj Švédsko ako predsednícka krajina v Rade EÚ. Predstavené boli hlavné témy švédskeho predsedníctva, medzi ktoré patrí aj boj proti korupcii a boj proti násiliu voči zamestnancom verejnej správy. Okrem toho bola predstavená aj štúdia zameraná na dobrú správu vecí verejných  - Good Administration in European countries. O jej kľúčových výsledkoch Vás budeme informovať v osobitnom príspevku. 

Ďalším bodom programu bola revízia príručky CAF Education, ktorá je zameraná na vzdelávacie inštitúcie. Príprava tejto príručky je už vo finálnej fáze, v rámci ktorej sú naplánované už len posledné úpravy. Naplánované je posledné stretnutie pracovnej skupiny, v ktorej sú prítomní aj zástupcovia Slovenskej republiky, a následné schválenie finálnej verzie príručky generálnymi riaditeľmi zodpovednými za verejnú správu. O vydanej príručke CAF Education Vás budeme takisto informovať na našom webovom sídle.

Jednou z prebiehajúcich aktivít národných korešpondentov modelu CAF je aj revízia Externej spätnej väzby modelu CAF, v rámci ktorej už vo februári 2023 prebehol dotazníkový prieskum medzi používateľmi modelu CAF. Slovensko sa do tohto prieskumu aktívne zapojilo a naši používatelia modelu CAF zaznamenali najvyššiu návratnosť v rámci celého prieskumu. V súčasnosti prebieha podobný prieskum aj medzi hodnotiteľmi Externej spätnej väzby (ESV). Cieľom oboch prieskumov je odhaliť miesta, ktoré je potrebné v rámci procesu ESV revidovať. Po presnom definovaní týchto oblastí sa následne pristúpi k samotnej revízii procesu ESV. 

V rámci hľadania nových partnerstiev bola na stretnutie prizvaná aj zástupkyňa Oddelenia ekonomických a sociálnych záležitostí OSN (UNDESA), ktorá predstavila princípy efektívneho riadenia vyvinuté v rámci UNDESA. Na ne nadviazal aj zástupca OECD-SIGMA a predstavil ich princípy verejnej správy, ktoré implementujú v krajinách západného Balkánu. Oba súbory princípov majú veľa praktických prepojení s modelom CAF, preto bola v rámci spoločnej diskusie otvorená otázka možnej budúcej spolupráce. 

Posledným bodom programu bol okrúhly stôl účastníkov, v rámci ktorého prebehlo zdieľanie dobrej praxe a hlavných míľnikov, ktoré sa národným korešpondentom v ich krajinách podarilo dosiahnuť. V rámci tohto zdieľania bola podnietená otvorená komunikácia a možnosť vzájomne sa inšpirovať k ďalšej práci na podporu šírenia modelu CAF.

Na záver stretnutia predstavila Gracia Vara Arribas, ktorá stojí na čele Európskeho informačného strediska modelu CAF, vytvorenie nástroja e-tool, ktorý bude dostupný na webovom sídle EIPA pre všetky organizácie za účelom uľahčenia práce v procese samohodnotenia organizácie. V súčasnosti je vytvorená pilotná verzia e-tool v anglickom jazyku, ale následne sa plánujú vytvoriť ďalšie verzie nástroja e-tool v ďalších národných jazykoch zapojených krajín.

Druhý deň programu bol venovaný praktickým workshopom, v rámci ktorých sa identifikovali aktuálne výzvy, na ktoré je potrebné sa zameriavať v rámci ďalšieho rozvoja modelu CAF. Cieľom je zabezpečiť vhodnú podporu pre organizácie verejnej správy, na ktorej budú národní korešpondenti modelu CAF spoločne pracovať aj naďalej. 

Po Švédsku preberie predsedníctvo Španielsko, ktoré bude dňa 6. októbra 2023 hosťovať najbližšie stretnutie národných korešpondentov. Aj z tohto stretnutia Vám prinesieme sumár najdôležitejších výstupov.