Prioritou Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb

V rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky absolvovala sekcia verejnej správy druhý implementačný cyklus modelu CAF a požiadala o opätovné hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Na základe jeho úspešného priebehu získala titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul odovzdal Patrikovi Krauspemu, štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Martinovi Vojtašovičovi, generálnemu riaditeľovi sekcie verejnej správy, Pavol Pavlis, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Na zlepšovanie a zefektívnenie svojej činnosti si sekcia verejnej správy vybrala model CAF v roku 2019, v tom čase išlo o jej prvé samohodnotenie, ktoré bolo ocenené titulom Efektívny používateľ modelu CAF v júli 2021. S cieľom kontinuálneho zlepšovania absolvovala sekcia v roku 2022 druhú implementáciu modelu CAF. 

Priebeh druhého samohodnotenia, procesu zlepšovania, aj plnenia princípov výnimočnosti bolo preverené opakovaným hodnotením Externej spätnej väzby modelu CAF, ktoré prebehlo koncom roka 2023. Na základe jeho výsledkov udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Ako uviedol Pavol Pavlis, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky: „Model CAF bol vytvorený ako európsky nástroj zlepšovania výlučne pre verejnú správu. Je pre mňa potešením, že sa ho rozhodla implementovať taká časť organizácie, ktorá má k verejnej správe na Slovensku naozaj veľmi blízko. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sekcia verejnej správy, plní okrem iného úlohy spojené s koordináciou miestnej štátnej správy, územnej samosprávy a správneho usporiadania. Verím, že získané skúsenosti zužitkujú pri ďalšom zlepšovaní svojich procesov.“

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.