CAF centrum momentálne, vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vzdelávaciu činnosť nevykonáva. V prípade, ak Vás zaujme niektorá téma vzdelávacej aktivity, o ktorú by ste mali záujem, napríklad aj formou inhouse vzdelávania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk a zamestnanci CAF centra zaradia Vašu organizáciu do databázy záujemcov o vzdelávanie. Ako náhle to opatrenia umožnia, v poskytovaní vzdelávacích aktivít budeme pokračovať, či už v školiacej miestnosti CAF centra alebo inhouse formou


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Charakter a vlastnosti autentického lídra, ich demonštrácia a budovanie dôvery s okolím,
 • ako inšpirovať ľudí k tomu, aby spoločne pracovali na zmysluplných cieľoch organizácie,
 • prečo viac delegovať, rozširovať právomoci a podporovať u zakvalita a efektivita interných procesov - kto sú naši hodnotitelia, ako komunikovať výsledky a manažment vzťahov,
 • proaktívne zdieľanie informácií a budovanie transparentnosti o tom, kam organizácia smeruje a aké sú očakávania, posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Charakter a vlastnosti autentického lídra, ich demonštrácia a budovanie dôvery s okolím,
 • ako inšpirovať ľudí k tomu, aby spoločne pracovali na zmysluplných cieľoch organizácie,
 • prečo viac delegovať, rozširovať právomoci a podporovať u zakvalita a efektivita interných procesov - kto sú naši hodnotitelia, ako komunikovať výsledky a manažment vzťahov,
 • proaktívne zdieľanie informácií a budovanie transparentnosti o tom, kam organizácia smeruje a aké sú očakávania, posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Charakter a vlastnosti autentického lídra, ich demonštrácia a budovanie dôvery s okolím,
 • ako inšpirovať ľudí k tomu, aby spoločne pracovali na zmysluplných cieľoch organizácie,
 • prečo viac delegovať, rozširovať právomoci a podporovať u zakvalita a efektivita interných procesov - kto sú naši hodnotitelia, ako komunikovať výsledky a manažment vzťahov,
 • proaktívne zdieľanie informácií a budovanie transparentnosti o tom, kam organizácia smeruje a aké sú očakávania, posilňovanie vízie, poslania organizácie a jej hodnôt v každodenných rozhodnutiach.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Prínosy efektívneho mítingu pre tím, jednotlivca a nadriadeného. Príčiny neefektívnej diskusie.
 • Ako viesť diskusiu, efektívna štruktúra diskusie, ako usmerňovať dotazy, rečnícke triky a proti triky.
 • Vyjednávanie - tri rozhodujúce faktory a ako ich využiť. Taktiky vyjednávania a obrana voči nim.
 • Efektívna argumentácia a presvedčovanie, základné prístupy a techniky, rôzne druhy manipulácie.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Prínosy efektívneho mítingu pre tím, jednotlivca a nadriadeného. Príčiny neefektívnej diskusie.
 • Ako viesť diskusiu, efektívna štruktúra diskusie, ako usmerňovať dotazy, rečnícke triky a proti triky.
 • Vyjednávanie - tri rozhodujúce faktory a ako ich využiť. Taktiky vyjednávania a obrana voči nim.
 • Efektívna argumentácia a presvedčovanie, základné prístupy a techniky, rôzne druhy manipulácie.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Analýza interného prostredia a zdrojov organizácie.
 • Analýza externého prostredia organizácie.
 • Metódy a nástroje strategickej analýzy organizácie.
 • Identifikácia silných a slabých stránok, identifikácia príležitostí a hrozieb. Postup vytvárania opatrení na odstraňovanie hrozieb a využívanie príležitostí.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Analýza interného prostredia a zdrojov organizácie.
 • Analýza externého prostredia organizácie.
 • Metódy a nástroje strategickej analýzy organizácie.
 • Identifikácia silných a slabých stránok, identifikácia príležitostí a hrozieb. Postup vytvárania opatrení na odstraňovanie hrozieb a využívanie príležitostí.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Stavebné kamene projektu, ciele projektu a magický trojuholník,
 • projektový tím a LEAN manažér,
 • úvod do metodiky LEAN SIX SIGMA,
 • jednotlivé fázy DMAIC,
 • úvod do Change managementu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Prínosy efektívneho mítingu pre tím, jednotlivca a nadriadeného. Príčiny neefektívnej diskusie.
 • Ako viesť diskusiu, efektívna štruktúra diskusie, ako usmerňovať dotazy, rečnícke triky a proti triky.
 • Vyjednávanie - tri rozhodujúce faktory a ako ich využiť. Taktiky vyjednávania a obrana voči nim.
 • Efektívna argumentácia a presvedčovanie.
 • Základné prístupy a techniky, rôzne druhy manipulácie.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Predstavenie SWOT analýzy,
 • analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v organizácii,
 • identifikovanie vhodnej stratégie pre organizáciu,
 • príprava akčného plánu,
 • zmeny a ich zavádzanie v organizácii.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Čo je interný audit, aké sú jeho prínosy, ako môže pomôcť interný audit organizácii v zlepšovaní.
 • Kto je interný audítor, aká je jeho úloha a zodpovednosti v rámci činností auditovania, osobnostné vlastnosti interného audítora a kompetentnosť interného audítora.
 • Čo je audítorský tím, kto ho môže tvoriť, aké sú zodpovednosti a právomoci členov audítorského tímu.
 • Aké činnosti auditovania zahŕňa proces riadenia interných auditov podľa normy EN ISO 19011:2018 "Návod na auditovanie systémov manažérstva" - začatie auditu, príprava auditu, vykonanie auditu, príprava a distribúcia správy z auditu, skončenie auditu,
 • vykonanie následného auditu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Prínosy efektívneho mítingu pre tím, jednotlivca a nadriadeného. Príčiny neefektívnej diskusie.
 • Ako viesť diskusiu, efektívna štruktúra diskusie, ako usmerňovať dotazy, rečnícke triky a proti triky.
 • Vyjednávanie - tri rozhodujúce faktory a ako ich využiť. Taktiky vyjednávania a obrana voči nim.
 • Efektívna argumentácia a presvedčovanie.
 • Základné prístupy a techniky, rôzne druhy manipulácie.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Čo je to korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie, prečo je potrebné riešiť problém korupcie systémovým spôsobom,
 • čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná, pre koho je určená, aké sú jej zámery a benefity,
 • aká je štruktúra normy ISO 37001:2016 a ako je možné integrovať požiadavky normy s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva,
 • ako je v norme ISO 37001:2016 zadefinovaný pojem "korupcia" a ostatné termíny súvisiace s korupčným správaním,
 • komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 37001:2016, ako implementovať požiadavky normy ISO 37001:2016.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Vysvetlenie pojmov firemná kultúra, vízia, poslanie a hodnoty.
 • Firemná kultúra podľa Barrettovho modelu (na modely si vysvetlíme rozdiel medzi zdravou a nezdravou firemnou kultúrou a ako sa v nej ľudia správajú).
 • Osem najčastejších chýb pri budovaní firemnej kultúry a rady, ako ich prekonať, vplyv lídrov a ich osobných hodnôt na budovaní zdravého pracovného prostredia.
 • Ako si budovať zdravé pracovné prostredie na svojom oddelení, keď zmena nechodí zhora.
 • 21 praktických príkladov, z ktorých môžem odpozorovať, ako (ne)funguje firemná kultúra.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Predstavenie SWOT analýzy,
 • analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v organizácii,
 • identifikovanie vhodnej stratégie pre organizáciu,
 • príprava akčného plánu,
 • zmeny a ich zavádzanie v organizácii.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Príčiny neefektívnej diskusie. Prínosy efektívneho mítingu pre tím, jednotlivca a nadriadeného.
 • Príprava stretnutia.
 • Ako viesť diskusiu, efektívna štruktúra diskusie, ako usmerňovať dotazy, rečnícke triky a proti triky.
 • Vyjednávanie - tri rozhodujúce faktory a ako ich využiť. Taktiky vyjednávania a obrana voči nim.
 • Efektívna argumentácia a presvedčovanie, základné prístupy a techniky, rôzne druhy manipulácie a ich rozpoznanie.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Predstavenie SWOT analýzy,
 • analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v organizácii,
 • identifikovanie vhodnej stratégie pre organizáciu,
 • príprava akčného plánu,
 • zmeny a ich zavádzanie v organizácii.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Manažér alebo líder.
 • Postoje ľudí a zvýšená pozornosť emóciám.
 • Štýly vedenia a schopnosť situačne ich používať.
 • Efektívne zadávanie úloh a motivačná spätná väzba.
 • Situácie z praxe.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Manažér alebo líder.
 • Postoje ľudí a zvýšená pozornosť emóciám.
 • Štýly vedenia a schopnosť situačne ich používať.
 • Efektívne zadávanie úloh a motivačná spätná väzba.
 • Situácie z praxe.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Čo je interný audit, aké sú jeho prínosy, ako môže pomôcť interný audit organizácii v zlepšovaní.
 • Kto je interný audítor, aká je jeho úloha a zodpovednosti v rámci činností auditovania, osobnostné vlastnosti interného audítora a kompetentnosť interného audítora.
 • Čo je audítorský tím, kto ho môže tvoriť, aké sú zodpovednosti a právomoci členov audítorského tímu.
 • Aké činnosti auditovania zahŕňa proces riadenia interných auditov podľa normy EN ISO 19011:2018 "Návod na auditovanie systémov manažérstva" - začatie auditu.
 • Príprava auditu, vykonanie auditu, príprava a distribúcia správy z auditu, skončenie auditu, vykonanie následného auditu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Čo je interný audit, aké sú jeho prínosy, ako môže pomôcť interný audit organizácii v zlepšovaní.
 • Kto je interný audítor, aká je jeho úloha a zodpovednosti v rámci činností auditovania, osobnostné vlastnosti interného audítora a kompetentnosť interného audítora.
 • Čo je audítorský tím, kto ho môže tvoriť, aké sú zodpovednosti a právomoci členov audítorského tímu.
 • Aké činnosti auditovania zahŕňa proces riadenia interných auditov podľa normy EN ISO 19011:2018 "Návod na auditovanie systémov manažérstva" - začatie auditu.
 • Príprava auditu, vykonanie auditu, príprava a distribúcia správy z auditu, skončenie auditu, vykonanie následného auditu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Čo je norma EN ISO 9001:2015, aký je jej účel, hlavné zameranie a prínosy, aká je štruktúra normy EN ISO 9001:2015 a základné používané termíny a definície.
 • Procesný prístup aplikovaný v norme EN ISO 9001:2015 a jeho využitie v plánovaní auditov systémov manažérstva.
 • Myslenie založené na rizikách aplikované v norme EN ISO 9001:2015 a auditovanie založené na rizikách.
 • Ako pristupovať k auditovaniu plnenia požiadaviek normy EN ISO 9001:2015, silné a slabé stránky v auditovaní.
 • Výklad požiadaviek normy EN ISO 9001:2015 so zameraním sa na hlavné oblasti auditovania požiadaviek normy EN ISO 9001:2015.

skolenie obrazok