CAF centrum momentálne, vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vzdelávaciu činnosť nevykonáva. V prípade, ak Vás zaujme niektorá téma vzdelávacej aktivity, o ktorú by ste mali záujem, napríklad aj formou inhouse vzdelávania, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk a zamestnanci CAF centra zaradia Vašu organizáciu do databázy záujemcov o vzdelávanie. Ako náhle to opatrenia umožnia, v poskytovaní vzdelávacích aktivít budeme pokračovať, či už v školiacej miestnosti CAF centra alebo inhouse formou


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • predstavenie modelu CAF a jeho implementácie,
 • 10 krokov implementácie modelu CAF, výklad modelu CAF na úrovni kritérií a subkritérií,
 • proces zlepšovania v modeli CAF,
 • tvorba akčného plánu zlepšovania,
 • Externá spätná väzba modelu CAF.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • definícia CSR, princípy,
 • piliere CSR,
 • SWOT analýza organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
 • obsah stratégie CSR,
 • SWOT analýza situácie na začiatku prípravy Stratégie spoločenskej zodpovednosti Úradu vlády SR.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • definícia CSR, princípy,
 • piliere CSR,
 • SWOT analýza organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
 • obsah stratégie CSR,
 • SWOT analýza situácie na začiatku prípravy Stratégie spoločenskej zodpovednosti Úradu vlády SR.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • interpretácia princípov výnimočnosti,
 • princípy výnimočnosti (filozofia),
 • objasnenie personálnych požiadaviek na implementáciu modelu CAF,
 • vysvetlenie štruktúry modelu CAF (kritériá, subkritériá a príklady),
 • výklad slovného a bodového hodnotenia.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • aké sú dôvody a možné prínosy diagnostiky organizácie,
 • aké sú možnosti samohodnotenia inštitúcie verejnej správy,
 • čo to je organizačná kultúra, ako sú jej prejavy a ako sa líši od kultúry kvality,
 • aké sú základné oblasti kultúry kvality,
 • v čom spočíva logika samohodnotenia kultúry kvality.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • rámec, zásady a etapy procesu manažmentu rizika podľa ISO 31000:2018,
 • analýza súvislostí a vymedzenie rizík a príležitostí (zdroje rizík a príležitostí a metódy na ich identifikáciu),
 • posudzovanie rizík a príležitostí - metódy a techniky (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík),
 • monitoring a komunikácia v procese manažmentu rizika,
 • integrácia odporúčaní normy ISO 31000:2018 do riadenia korupčných rizík a rizík podvodu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je to korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie, prečo je potrebné riešiť problém korupcie systémovým spôsobom,
 • ako normy systému manažérstva podporujú systémové riešenie a integráciu rôznych iniciatív, ako súvisia prístupy normy ISO 37001 a iniciatívy Úradu vlády premietnuté na podmienky MPaRV a PPA,
 • čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná, pre koho je určená, aké sú jej zámery a benefity,
 • ako je v norme ISO 37001:2016 zadefinovaný pojem "korupcia" a ostatné termíny súvisiace s korupčným správaním a porovnanie týchto termínov s pojmami z Protikorupčného programu MPaRV SR,
 • komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 37001:2016, ako implementovať požiadavky normy ISO 37001:2016, ako preverovať plnenie požiadaviek normy, a čo je certifikácia systému manažérstva.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je strategické riadenie, prečo je potrebné spracovávať strednodobé a dlhodobé plány,
 • prečo je dôležité mať dobre nastavenú stratégiu, strategické ciele a aktivity pre ich realizáciu,
 • čo je metóda Balanced Scorecard (BSC), kde je možné ju aplikovať, aké sú jej prínosy,
 • perspektívy Balanced Scorecard a ich prínos - finančná, zákaznícka, procesov, učenia a rastu,
 • ako vytvoriť stratégiu metódou Balanced Scorecard a ako vyváženú strategickú mapu cieľov, ako správne nastaviť strategické ciele a aktivity pre ich realizáciu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • predstavenie modelu CAF,
 • výklad modelu CAF na úrovni kritérií a subkritérií,
 • výhody a prínosy modelu CAF,
 • vytvorenie CAF tímu,
 • fázy implementácie modelu CAF.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je interný audit, aké sú jeho prínosy, ako môže pomôcť interný audit organizácii v zlepšovaní,
 • kto je interný audítor, aká je jeho úloha a zodpovednosti v rámci činností auditovania,
 • osobnostné vlastnosti interného audítora a kompetentnosť interného audítora,
 • čo je audítorský tím, kto ho môže tvoriť, aké sú zodpovednosti a právomoci členov audítorského tímu,
 • aké činnosti auditovania zahŕňa proces riadenia interných auditov podľa normy EN ISO 19011:2018 "Návod na auditovanie systémov manažérstva" - začatie auditu, príprava auditu, vykonanie auditu, príprava a distribúcia správy z auditu, skončenie auditu, vykonanie následného auditu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • prijatie modelu CAF zamestnancami organizácie,
 • spätná väzba zamestnancov organizácie k implementácii modelu CAF,
 • realizácia Akčného plánu zlepšovania v organizácii,
 • monitorovanie plnenia APZ na úrovni jednotlivých opatrení a na strešnej úrovni,
 • externá spätná väzba.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • charakteristika samohodnotiacich prístupov v modeloch,
 • vplyv a význam zloženia CAF tímu na výsledný stav samohodnotiacej správy,
 • vyvážené štruktúrovanie samohodnotiacej správy modelu CAF 2013,
 • fázy tvorby samohodnotiacej správy,
 • spätné väzby a poučenie k samohodnotiacej správe z následných krokov implementácie modelu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • manažérstvo kvality služieb,
 • meranie kvality služieb,
 • postupy merania kvality služieb - napr. model GAP a nástroj SERVQUAL,
 • analýza príčin a následku (Ishikawa diagram),
 • workshop - meranie kvality služieb z pohľadu poskytovateľa služby a zákazníka v organizáciách verejnej správy.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • rámec, zásady a etapy procesu manažmentu rizika podľa ISO 31000:2018,
 • analýza súvislostí a vymedzenie rizík a príležitostí (zdroje rizík a príležitostí a metódy na ich identifikáciu),
 • posudzovanie rizík a príležitostí - metódy a techniky (identifikácia, analýza a hodnotenie rizík),
 • monitoring a komunikácia v procese manažmentu rizika,
 • integrácia odporúčaní normy ISO 31000:2018 do riadenia korupčných rizík a rizík podvodu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je externý audit, aké sú jeho prínosy, ako môže pomôcť externý audit organizácii v zlepšovaní,
 • kto je externý audítor, aká je jeho úloha a zodpovednosti v rámci činností auditovania,
 • osobnostné vlastnosti externého audítora a kompetentnosť externého audítora,
 • čo je audítorský tím, kto ho môže tvoriť audítorský tím, aké sú zodpovednosti a právomoci členov audítorského tímu,
 • aké činnosti auditovania zahŕňa proces riadenia externých auditov podľa odporúčaní normy EN ISO 19011:2018 "Návod na auditovanie systémov manažérstva" - začatie auditu, príprava auditu, vykonanie auditu, príprava a distribúcia správy z auditu, skončenie auditu, vykonanie následného auditu.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • predstavenie a výmena dobrej praxe implantácie normy ISO 37001,
 • riešenie problematických oblastí implementácie,
 • čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná, pre koho je určená, aké sú jej zámery a benefity,
 • aká je štruktúra normy ISO 37001:2016 a ako je možné integrovať požiadavky normy s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva,
 • ako je v norme ISO 37001:2016 zadefinovaný pojem "korupcia" a ostatné termíny súvisiace s korupčným správaním.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • predstavenie SWOT analýzy,
 • analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v organizácii,
 • dentifikovanie vhodnej stratégie pre organizáciu
 • príprava akčného plánu,
 • zmeny a ich zavádzanie v organizácii.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • interpretácia princípov výnimočnosti,
 • princípy výnimočnosti (filozofia),
 • objasnenie personálnych požiadaviek na implementáciu modelu CAF,
 • vysvetlenie štruktúry modelu CAF (kritériá, subkritériá a príklady),
 • výklad slovného a bodového hodnotenia.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • aké systémy manažérstva kvality sú vhodné pre verejnú správu (norma ISO 9001, model CAF),
 • aké sú očakávané prínosy zo zavedenia systému manažérstva kvality do inštitúcie verejnej správy,
 • aké sú úlohy manažmentu pri implementovaní systému manažérstva kvality,
 • z akých činností pozostáva a čo vyžaduje proces implementácie modelu CAF,
 • akčný plán zlepšovania ako výsledok samohodnotenia.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

Odborná konferencia sa realizovala v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy a bola zameraná na efektívne riadenie, spoločenskú zodpovednosť a dobrú prax.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je to riziko a čo príležitosť, aké vplyvy a dopady majú riziká a príležitosti na organizácie,
 • prečo je potrebné riadiť riziká a príležitosti v organizáciách, aký to má prínos a benefity pre organizácie,
 • čo je norma ISO 31000:2018, prečo bola vydaná, pre koho je určená, aké sú jej zámery a benefity,
 • aká je štruktúra normy ISO 31000:2018 a ako je možné integrovať požiadavky normy do organizácie,
 • ako je v norme ISO 31000:2018 zadefinovaný pojem "riziko" a proces "riadenie rizika", komentovaný výklad odporúčaní normy ISO 31000:2018.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je to korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie,
 • prečo je potrebné riešiť problém korupcie systémovým spôsobom,
 • čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná, pre koho je určená, aké sú jej zámery a benefity,
 • aká je štruktúra normy ISO 37001:2016 a ako je možné integrovať požiadavky normy s ostatnými ISO normami pre systémy manažérstva,
 • ako je v norme ISO 37001:2016 zadefinovaný pojem "korupcia" a ostatné termíny súvisiace s korupčným správaním.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • metóda 8 krokov k úspešnej zmene podľa Johna Kottera,
 • manažérska schopnosť zavádzať zmeny,
 • aktivity podporujúce pochopenie zmien a akčné kroky pri zavádzaní,
 • schopnosť riadiť zmeny a organizačná pripravenosť,
 • story telling ako nástroj na úspešné zavádzanie zmien.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • zadefinovanie vzťahu medzi kvalitou a procesmi,
 • dôvody použitia procesného riadenia v organizáciách verejnej správy,
 • uloha strategického riadenia a rozhodovania v procesnom riadení,
 • riziká a ich riadenie,
 • ako robiť organizačné zmeny.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • analýza interného prostredia a zdrojov organizácie,
 • analýza externého prostredia organizácie,
 • identifikácia silných a slabých stránok,
 • identifikácia príležitostí a hrozieb,
 • postup vytvárania opatrení na odstraňovanie hrozieb a využívanie príležitostí.

skolenie obrazok