Súťaž Top manažéri kvality roka 2024

Systémy manažérstva kvality, nástroje komplexného manažérstva kvality ako napríklad model CAF/EFQM pomáhajú organizáciám súkromného a verejného sektora už dlhé roky k dosahovaniu výnimočných výsledkov a spokojnejších zákazníkov. 

Na vytvorení, úspešnom udržiavaní a hlavne zlepšovaní týchto systémov a nástrojov sa podieľa tak manažment, ako aj všetci zamestnanci organizácie. Existuje však osoba, ktorá všetky činnosti súvisiace s manažérstvom kvality koordinuje, vykonáva a zabezpečuje a tou je práve manažér kvality, špecialista kvality, metodik modelu CAF alebo iná osoba vykonávajúca pozíciu spojenú s manažérstvom kvality.

Na ocenenie, zviditeľnenie odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality je zameraná súťaž Top manažéri kvality, ktorej 19. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). 

Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať:

- manažéra kvality,

- špecialistu kvality,

- metodika modelu CAF,

- metodika modelu výnimočnosti EFQM,

- osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2024. Účasť v súťaži je bezplatná. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:

Kategória A) Top manažér kvality roka 2024 – súkromný sektor

Kategória B) Top manažér kvality roka 2024 – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2024“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v treťom štvrťroku 2024.

Ďalšie informácie k súťaži získate na nasledujúcich kontaktoch:

tel: č.: 02/ 20 907 252

email: kvalita@normoff.gov.sk

 

Na stiahnutie: 

Štatút súťaže

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Harmonogram súťaže TMK 2024

Záväzná prihláška do súťaže TMK 2024

Príloha č. 1 - Šablóna životopisu

Príloha č. 2 - Osobná angažovanosť v oblasti kvality

Príloha č. 3 - Návrh nominácie