V rezorte životného prostredia dbajú na kvalitu

Dňa 19. októbra 2022 sa v priestoroch Slovenskej inšpekcie životného prostredia uskutočnilo stretnutie predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kataríny Surmíkovej Tatranskej a generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jána Jenča. Účelom stretnutia bolo slávnostné odovzdanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, regulácie obchodu s exemplármi CITES, biologickej bezpečnosti, integrovaného povoľovania a kontroly.

Ako uviedla predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Veľmi pozitívne vnímam, že v rezorte životného prostredia máme až tri organizácie zapojené do nášho národného projektu, ktoré implementujú model CAF. Je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, následne aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, ako jeho rozpočtová organizácia a taktiež Environmentálny fond. Presne takto, zhora nadol, by sa mala kvalita podporovať a rozširovať vo verejnej správe. Implementácia modelu CAF bola v Slovenskej inšpekcii životného prostredia naozaj príkladná, od podpory vedenia, dobre vyskladaného CAF tímu na čele s metodikom až po realizáciu zlepšovacích aktivít.“.

Pri príležitosti odovzdania titulu vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky tlačovú správu (PDF, 425,3 kB).

Foto z odovzdávania titulu ECU

Na fotografii:
Ján Jenčo, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky