Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR po úspešnom absolvovaní hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

ÚNMS SR vydal Metodiku na rozvoj benchmarkingu vo verejnej správe, ktorej cieľom je podporovať uplatňovanie benchmarkingu naprieč verejnou správou, ale predovšetkým uľahčiť, aby sa benchmarking zaradil medzi štandardné systémové nástroje zlepšovania organizácií verejnej správy.

Každým mesiacom sú naše partnerské organizácie a spolupracujúce subjekty v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bližšie k naplneniu nášho spoločného cieľa.

V dňoch 28 - 29. júna 2021 sa uskutočnil Medzinárodný kongres kvality. Pôvodne plánované miesto konania bol Belehrad v Srbsku, avšak z dôvodu stále aktuálnych hygienických opatrení spojených so zastavením šírenia ochorenia COVID-19 sa kongres presunul do online priestoru.

Po úspešnej implementácii európskeho modelu zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia získal Národný bezpečnostný úrad titul Efektívny používateľ modelu CAF.

ÚNMS SR vydal odbornú štúdiu Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe, ktorej cieľom je motivovať a podporiť organizácie verejnej správy s uchopením a implementáciou spoločenskej zodpovednosti.

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnilo online stretnutie národných korešpondentov modelu CAF a to pod vedením portugalského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejnej správy.

Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku rozhodlo vytvoriť video, kde je model CAF vysvetlený jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. ÚNMS SR zabezpečil pre video slovenské titulky, aby bolo k dispozícii aj pre slovenskú verejnosť.

ÚNMS SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje podporovať implementáciu modelu CAF a rozširovať základňu jeho používateľov. Organizáciám verejnej správy preto ponúkol možnosť zapojiť sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, v rámci ktorého získava 15 organizácií verejnej správy možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. Po uzatvorení výzvy v decembri 2020 bolo do národného projektu zapojených osem organizácií samospráv.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám ako národný korešpondent modelu CAF dáva do pozornosti online konferenciu, ktorú organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) pri príležitosti svojho 40. výročia.

Začiatok nového roka je vždy najvhodnejší čas na bilancovanie toho predošlého, zhodnotenie toho, čo nám priniesol, i toho, aké výsledky sa nám za uplynulý rok podarilo dosiahnuť. Rok 2020 sa nepochybne mnohým zapíše do pamäti ako rok, kedy nás zaskočila pandémia COVID-19, no nepriaznivá situácia v sebe niesla aj pozitívne momenty, ktoré je potrebné si pripomenúť.