Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnilo online stretnutie národných korešpondentov modelu CAF a to pod vedením portugalského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejnej správy.

Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku rozhodlo vytvoriť video, kde je model CAF vysvetlený jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. ÚNMS SR zabezpečil pre video slovenské titulky, aby bolo k dispozícii aj pre slovenskú verejnosť.

ÚNMS SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje podporovať implementáciu modelu CAF a rozširovať základňu jeho používateľov. Organizáciám verejnej správy preto ponúkol možnosť zapojiť sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, v rámci ktorého získava 15 organizácií verejnej správy možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. Po uzatvorení výzvy v decembri 2020 bolo do národného projektu zapojených osem organizácií samospráv.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám ako národný korešpondent modelu CAF dáva do pozornosti online konferenciu, ktorú organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) pri príležitosti svojho 40. výročia.

Začiatok nového roka je vždy najvhodnejší čas na bilancovanie toho predošlého, zhodnotenie toho, čo nám priniesol, i toho, aké výsledky sa nám za uplynulý rok podarilo dosiahnuť. Rok 2020 sa nepochybne mnohým zapíše do pamäti ako rok, kedy nás zaskočila pandémia COVID-19, no nepriaznivá situácia v sebe niesla aj pozitívne momenty, ktoré je potrebné si pripomenúť.

Začiatkom roka 2021 by sme sa s Vami chceli podeliť o aktivity, ktoré sme v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) uskutočnili v poslednom období v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Možno mnohí vedia, že ÚNMS SR sa snaží v rámci Národného programu kvality SR motivovať organizácie verejnej správy nielen k uchopeniu manažérstva kvality, ale aj k vyššej angažovanosti v spoločenskej zodpovednosti.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný korešpondent modelu CAF pozýva odborníkov a používateľov modelu CAF na online konferenciu organizovanú Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku na tému CAF 2020 - Na ceste k reforme verejnej správy a európskej integrácii.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy začal od 01.09.2020 s implementáciou modelu CAF. Po úspešnej implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ide o logický krok, nakoľko na európskej úrovni je úrad národným korešpondentom modelu CAF a v Slovenskej republike je zodpovedný za jeho rozvoj a šírenie vo verejnej správe.