Začiatkom roka 2021 by sme sa s Vami chceli podeliť o aktivity, ktoré sme v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) uskutočnili v poslednom období v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Možno mnohí vedia, že ÚNMS SR sa snaží v rámci Národného programu kvality SR motivovať organizácie verejnej správy nielen k uchopeniu manažérstva kvality, ale aj k vyššej angažovanosti v spoločenskej zodpovednosti.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný korešpondent modelu CAF pozýva odborníkov a používateľov modelu CAF na online konferenciu organizovanú Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku na tému CAF 2020 - Na ceste k reforme verejnej správy a európskej integrácii.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy začal od 01.09.2020 s implementáciou modelu CAF. Po úspešnej implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ide o logický krok, nakoľko na európskej úrovni je úrad národným korešpondentom modelu CAF a v Slovenskej republike je zodpovedný za jeho rozvoj a šírenie vo verejnej správe.