Slovenská spoločnosť pre kvalitu organizovala dňa 19.06.2023 odborný workshop Q-profes: Kvalita a verejná správa, na ktorej vystúpila aj riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Webové sídlo CAF centra sme sprístupnili začiatkom roka 2021. Po vyše dvoch rokoch sme chceli zistiť spokojnosť s jeho obsahom. Výsledky dotazníkového prieskumu si môžete pozrieť v príspevku.

Súťaž oceňuje a zviditeľňuje šikovných manažérov kvality, špecialistov kvality, metodikov modelu CAF/EFQM alebo osoby v pozícii spojenej s manažérstvom kvality v súkromnom alebo verejnom sektore.

ÚNMS SR po úspešnom recertifikačnom audite získal certifikát systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016 a systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019.

Ďalšie dve stredné školy obhájili titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ide o Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Čadci a Obchodnú akadémiu v Nitre. Titul im odovzdala predsedníčka ÚNMS SR.

Prinášame Vám výsledky projektu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) - Posilnenie odolnosti verejnej správy po kríze COVID-19, ktoré sú uvedené vo zverejnenej štúdii.

Predsedníčka ÚNMS SR odovzdala titul Efektívny používateľ modelu CAF dvom stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Predstavujeme Vám nového používateľa modelu CAF, ktorý si na cestu zlepšovania vybral model CAF. Je ním Stredná odborná škola dopravná so sídlom v Bratislave.

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) vyhlásil deviaty ročník Ceny európskeho verejného sektora (EPSA 2023-24). Bližšie informácie o súťaži nájdete v príspevku.

V dňoch 25. – 26. apríla 2023 sa v Maastrichte uskutočnilo stretnutie národných korešpondentov modelu CAF. Pozrite si kľúčové informácie z priebehu stretnutia.

CAF centrum pripravilo pre organizácie verejnej správy štyri vzdelávacie aktivity, ktoré sa uskutočnia v mesiaci máj 2023. Prihlasovanie sa na vzdelávacie aktivity je už otvorené.

Ďalšie štyri organizácie verejnej správy začínajú od marca 2023 s implementáciou modelu CAF za podpory CAF centra. Pozrite si, ktoré to sú.