V rámci Slovinského predsedníctva v Rade EÚ bola vypracovaná štúdia Vplyv modelu CAF na riadenie ľudských zdrojov. Výsledky štúdie si môžete pozrieť v tomto príspevku.

ÚNMS SR zorganizoval dňa 6. októbra 2021 celoslovenskú konferenciu pod názvom Konferencia o kvalite vo vzdelávaní „Model CAF – jeho prínos a význam“. Prezentácie prednášajúcich si môžete pozrieť v tomto príspevku.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je v poradí šiestou partnerskou organizáciou, ktorá získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Aké prínosy plynú zo zavedeného manažérstva kvality? Čo prináša manažmentu a v čom môže byť prínosné pre samotných zamestnancov? To sa dozviete v našom najnovšom príspevku.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás ako národný korešpondent modelu CAF dovoľuje pozvať na online podujatie Konferencia o kvalite vo vzdelávaní (Model CAF - jeho prínos a význam).

Predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská odovzdala dňa 21. septembra 2021 primátorovi mesta Sabinov Michalovi Repaskému titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR po úspešnom absolvovaní hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.

ÚNMS SR vydal Metodiku na rozvoj benchmarkingu vo verejnej správe, ktorej cieľom je podporovať uplatňovanie benchmarkingu naprieč verejnou správou, ale predovšetkým uľahčiť, aby sa benchmarking zaradil medzi štandardné systémové nástroje zlepšovania organizácií verejnej správy.

Každým mesiacom sú naše partnerské organizácie a spolupracujúce subjekty v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bližšie k naplneniu nášho spoločného cieľa.

V dňoch 28 - 29. júna 2021 sa uskutočnil Medzinárodný kongres kvality. Pôvodne plánované miesto konania bol Belehrad v Srbsku, avšak z dôvodu stále aktuálnych hygienických opatrení spojených so zastavením šírenia ochorenia COVID-19 sa kongres presunul do online priestoru.

Po úspešnej implementácii európskeho modelu zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia získal Národný bezpečnostný úrad titul Efektívny používateľ modelu CAF.

ÚNMS SR vydal odbornú štúdiu Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe, ktorej cieľom je motivovať a podporiť organizácie verejnej správy s uchopením a implementáciou spoločenskej zodpovednosti.