Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SMART ciele

Ciele určujú, čo sa organizácia zaviazala dosiahnuť. Odporúča sa, aby ciele boli "múdre" (v angl. SMART). Skratka SMART v tomto prípade označuje aj charakteristiku jednotlivých cieľov, ktoré majú byť:

 • S - špecifické/konkrétne - majte jasne a presne určené to, čo chcete dosiahnuť,
 • M - merateľné - zaistite, aby boli sa ciele dali merať,
 • A - dosiahnuteľné - je cieľ príliš ambiciózny, alebo ho zahŕňa aj misia spoločnosti,
 • R - realistické - sú k dispozícii potrebné zdroje,
 • T - načasované - cieľ má mať určené presné ukončenie, ktoré sa dá reálne zvládnuť.

príručka modelu CAF 2020

Sociálna zodpovednosť

Sociálna zodpovednosť sa prejavuje starostlivosťou o zamestnancov a ochranou zdravia pri práci, sledovaním, minimalizovaním alebo znižovaním negatívnych dôsledkov aktivít a vplyvov na zamestnancov.

vlastné spracovanie

Spoločenská zodpovednosť organizácie

Filozofia a prístup manažmentu organizácií. Vo väčšine prípadov sa chápe ako nástroj Public Relations. Oblasti CSR sú známe ako triple-bottom-line či stratégia „3P“ (profit, planet, people), tzv. tri piliere „3E“ (ekonomika – environment – etika). Je označovaná ako koncept podnikania, resp. metóda uplatňovania etiky v organizáciách. Vyjadruje orientáciu vedenia na víziu, hodnoty a ciele, pritom sa však usiluje o naplnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov činností, v rámci ktorých sa organizácia správa zodpovedne nad rámec právnych noriem. Spoločenská zodpovednosť je teda koncept, ktorý je žiaducou zložkou trvalo udržateľného rozvoja a zlepšovania aktivít organizácií. Trvalo udržateľné spoločensky zodpovedné riadenie predpokladá aktivity, ktoré by mali byť založené na PDCA cyklu.

vlastné spracovanie

Správa z auditu

Výsledkom auditu je audítorom vypracovaná správa, t. j. písomný dokument z auditu. Audit je súhrn objektívnych, nezávislých a uisťovacích činností zameraných na zdokonaľovanie procesov.

vlastné spracovanie

Správna laboratórna prax (Good Laboratory Practice)

Správna laboratórna prax stanovuje odporučenia pre zabezpečovanie kvality v laboratórnej praxi (v skúšobných laboratóriách). Požiadavky boli štandardizované v podobe noriem EN rady 45 000. Od roku 2000 platí odporučenie medzinárodnej normy ISO 17025.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Správna výrobná prax (Good Manufacturing Practice)

Predstavuje postupy správnej výrobnej praxe. Používa sa vo farmaceutických výrobách, preprave, skladovaní a v distribúcii liekov. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Štandardizácia

Štandardizáciu z hľadiska manažérstva kvality je možné chápať ako proces, pri ktorom dochádza k zjednoteniu a ustáleniu činností/aktivít a pracovných úloh, a to s cieľom dosiahnutia rovnomernej kvality a funkčného využitia výrobku, služby a pod. Štandardizácia je chápaná ako ustanovenie a zaistenie kvality.

vlastné spracovanie

Štatistická regulácia procesu (Statistical Process Control)

Štatistická regulácia procesu je analytická technika, označovaná aj ako preventívny prístup k manažérstvu kvality, resp. priebežná kontrola procesu. Je založená na matematicko-štatistickom vyhodnotení kvality produktu. Umožňuje zásahy do procesu s cieľom udržovať ho dlhodobo na stabilnej úrovni, resp. umožňuje proces zlepšovať.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Štatistické metódy

Medzi štatistické metódy patria: 

 • prieskumová analýza dát,
 • regresná analýza,
 • korelačná analýza,
 • analýza rozptylu,
 • plánovanie experimentov a iné.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Štatistika

Štatistika sa zaoberá so zberom, spracovaním a analýzou dát, t. j. skúma reálne dáta. Považuje sa aj za odbor, ale vysvetľuje sa aj ako sústava metód. V niektorých prípadoch sa označuje aj za súbor dát, ktorý je výsledkom štatistickej analýzy.

vlastné spracovanie

Sťažnosť

Sťažnosť sa v rámci manažérstva kvality chápe ako kritika či podnet zákazníka, vyplývajúca z jeho bezprostrednej negatívnej skúsenosti s využitím výrobku, služby a pod.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Stratégia

Stratégia spočíva v cieľavedomom budovaní budúceho stavu riadeného objektu alebo procesu a to pevnými vymedzenými cestami, ktoré umožňujú pružne reagovať na vplyvy externých síl v priebehu postupu k cieľu. Stratégia ako postavenie vyjadruje pozíciu v externom (konkurenčnom) prostredí, súčasnú a budúcu (predpokladanú, žiaducu). 

Vodáček, 1999

Strategický benchmarking

Strategický benchmarking skúma kompatibilitu výsledkov jednotlivých porovnávajúcich kritérií so stratégiou podniku, analyzované sú jednotlivé porovnávacie čísla vzhľadom na ich konzistenciu v celom podnikovom systéme.

Koreňová, M. 2007 Benchmarking – nástroj na zlepšovanie kvality

Strategický cieľ

Strategický cieľ označuje najvyšší cieľ organizácie, ktorý nadväzuje na poslanie a víziu vedenia, t. j. prostredníctvom cieľa sa kladie základ budúceho stavu organizácie a je považovaný za meradlo (ne)úspechu. „Ciele predstavujú pre vedenie podniku a ďalšie riadiace úrovne záväzok dosiahnuť konkrétne výsledky v konkrétnom čase.“

Slávik, Š. 2005 Strategický manažment

Strategický plán

Výsledkom strategického plánovania je strategický plán. Je to kľúčový dokument, ktorého cieľom je poskytnúť základnú predstavu o smerovaní organizácie. Je zameraný na formuláciu cieľov, pravidiel fungovania vzťahov a vytvorenie podkladov umožňujúcich vzájomnú kontrolu zapojených subjektov.

Pauličková, R. 2005 Regionálny a mestský marketing

Systém environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva sa vyskytuje v dvoch podobách, a to:

 • normy ISO radu 14 000,
 • prístupy v nariadeniach Rady a nálsedne parlamentu ES - EMAS.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Health and Safety Management System)

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje systém zameraný na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Normatívne je upravený odporučením OHSAS.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Systematický (stromový) diagram

Diagram je názorným vyjadrením dekompozície určitého celku (činnosti/úlohy) na jednotlivé menšie časti (podúlohy). Ide o postupnú dekompozíciu cieľového stavu na jednotlivé menšie činnosti/úlohy, ktoré je potrebné previesť k dosiahnutiu cieľa/cieľovému stavu. Postupná dekompozícia zložitejších činností je prevedená do tej miery, aby boli získané konkrétne úlohy, za ktoré sú zodpovední konkrétni pracovníci.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Systémový prístup

Je to istý spôsob myslenia, či riešenia problému. Systémový prístup využíva komplex vedných disciplín (známe poznatky rôznych oborov). Je založený na ideách komplexnosti, t. j. komplexnom prístupe vnútorných a vonkajších súvislosti skúmaného systému vrátane jeho vzťahov a väzieb.

vlastné spracovanie