Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


e-government

E - government znamená použitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v organizáciách verejnej správy. Uplatňovanie elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom používania IKT (najmä internetu) vplýva na skvalitnenie verejných služieb nielen pre občanov, ale aj pre celú spoločnosť. Dôležité je však to, že súčasťou e-governmentu nie je len implementácia nástrojov IKT, ale aj zmena myslenia, organizačnej kultúry a riadenia procesov s cieľom zvyšovania poskytovanej kvality pre občanov. Aplikovanie e-governmentu je predpokladom dosiahnutia efektívnejšej verejnej správy z dôvodu rýchlejšieho vybavenia protichodných požiadaviek a súčasnej redukcii potrebných zdrojov.

Príručka modelu CAF 2013

e-learning

E-learning je jedným z moderných spôsobov výučby, ktorý využíva informačné technológie. Môžeme ho označiť aj ako implementáciu informačných technológií do vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania. E-learning je efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so študentmi alebo zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Toto odovzdávanie informácií sa najčastejšie realizuje prostredníctvom on-line dištančných kurzov založených na samoštúdiu, kde dôležitú úlohu zohráva tútor. Ten je od študujúcich fyzicky oddelený a vzdelávanie iba koordinuje. Elektronické učenie sa, tzv. e-learning, sa vzťahuje na všetky formy vzdelávania, v ktorých sa elektronické alebo digitálne médiá používajú na prezentáciu a distribúciu učebných materiálov alebo na podporu medziľudskej komunikácie.

príručka modelu CAF 2020

e-Participácia

Zapájanie občanov do procesu rozhodovania tvorby politík a to za pomoci informačno komunikačných technológií. Podobne ako pri bežnej občianskej participácii, aj e-Participácia môže mať rôzne úrovne, napr. informovanie občanov (e-information), konzultácie s občanmi (e-consulatation) alebo samotné spolurozhodovanie občanov (e-decision making).

vlastné spracovanie

Efektívnosť/Efektivita

Efektívnosť (v angl. Effectiveness) označuje vzťah medzi stanoveným cieľom a dosiahnutým výsledkom. Označuje rozsah, v akom sa realizovali naplánované činnosti vzhľadom na želateľné výsledky.

Účinnosť (v angl. Efficiency) označuje výstupy vo vzťahu k vstupom. Za synonymum účinnosti sa považuje aj produktivita.

Príručka modelu CAF 2013

Efektívny užívateľ modelu CAF

Efektívny používateľ modelu CAF (ECU – Effective CAF User) je titul/ocenenie, ktoré získa organizácia verejnej správy, ktorá implementovala model CAF a úspešne prešla hodnotením Externej spätnej väzby modelu CAF. V Slovenskej republike udeľuje tento titul Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je národným korešpondentom modelu CAF v SR a národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF. Titul je platný 2 roky od jeho udelenia a jeho držitelia sú zverejnení v databáze používateľov modelu CAF Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA – European Institute of Public Administration).

vlastné spracovanie

EIPA

EIPA ako Európske informačné stredisko verejnej správy je organizáciou podporovanou členskými štátmi Európskej únie a Európskej komisie. Bola založená v roku 1981 pri príležitosti prvého zasadnutia Európskej rady v holandskom Maastrichte. Jej hlavným poslaním je poskytovať kombináciu odborných poznatkov získaných z praxe, a to všetkým zamestnancom či záujemcom o záležitosti organizácií verejnej správy v európskom kontexte, pričom cieľom je ďalšie zlepšovania ich zručností a schopností na efektívne riadenie politík.

www.eipa.eu

Empatia

Empatia je schopnosť vcítiť sa do myšlienok, pocitov, predstáv druhej osoby. Je to schopnosť vžiť sa do iného psychického stavu a pochopiť iné motívy konania.

Paulová, I. - Šurinová, Y. 2014. Audity kvality. Str. 50

Európska cena verejného sektora (EPSA)

Európska cena verejného sektora (European Public Sector Award) je jediným ocenením verejného sektora v celej Európe, ktoré je dostupné pre akúkoľvek organizáciu verejnej správy na každej úrovni. Systém oceňovania sa realizuje na dvojročnej báze a začal v roku 2007 pod záštitou Európskeho inštitútu pre verejnú správu. Hlavným organizátorom je Európsky inštitút verejnej správy (EIPA), ktorý spoločne s inštitucionálnou a finančnou pomocou ďalších desiatich partnerov európskych krajín z rôznych úrovní verejnej správy pomáha a snaží sa prezentovať a oceniť tie inštitúcie verejnej správy, ktorých inovatívne riešenia a reakcie na novodobé výzvy slúžia ako inšpirácia pre ostatné organizácie.

www.eipa.eu, https://epsa2019.eu

Externá spätná väzba modelu CAF

Uznávaný európsky systém, ktorý je založený na samohodnotení a externej spätnej väzbe o implementácii komplexného manažérstva kvality na základe modelu CAF. Je postavená na troch pilieroch, a to na procese samohodnotenia, zlepšovania a úrovne zrelosti TQM v organizácii (výnimočnosti).

http://www.unms.sk/?efektivny-pouzivatel-modelu-caf

Externý audit

Vo väčšine prípadov sa jedná o požiadavku na získanie certifikátu, t. j. certifikáciu systému manažérstva kvality. Označuje sa aj ako audit treťou stranou (nezávislou organizáciou), akreditovaným certifikačným orgánom s cieľom schválenia systému manažérstva kvality.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti