Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Histogram

Najpoužívanejší jednoduchý štatistický nástroj. Histogram predstavuje graf/diagram vhodný na vyjadrenie intervalového rozdelenia početností (stĺpce reprezentujú intervaly, ktoré sú definované dolnou a hornou hranicou) a používa sa na overenie normality dát.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Hlavný proces

Hlavný proces vytvára hodnotu alebo úžitok pre zákazníka.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Hodnota pre zákazníka (Customer-Perceived Value)

Označuje sa aj ako hodnota vnímaná zákazníkom. Zákazník ju vníma ako súčet určitých úžitkov. Hodnota pre zákazníka predstavuje rozdiel medzi úžitkom, ktorý z produktu/služby plynie a všetkých nákladov s tým spojených. Celková pridaná hodnota pre zákazníka predstavuje rozdiel medzi celkovou spotrebnou hodnotou a celkovou spotrebnou cenou.

Košturiak, J. - Chaľ, J. 2008 Inovace vaše konkurenční výhoda, Kotler, Ph. Marketing Management

Hodnotenie pracovného výkonu

Hodnotenie pracovného výkonu môžeme použiť ako základ spätnej väzby. Manažéri podniku môžu prebrať a zhodnotiť pokrok zamestnancov s ich bezprostrednými nadriadenými. Takéto hodnotenie môže slúžiť na rôzne účely. Môže pomôcť pri posudzovaní potrieb poradenstva pre zamestnancov, manažmentu pochopiť problémy svojich podriadených a naopak, zamestnancom pri stanovovaní cieľov a navrhovaní akčných plánov pre ich splnenie. Okrem toho pomáha zamestnancom aj pri prekonávaní problémov, ktorým čelia, aby čo najlepšie využívali svoje silné stránky.

ARMSTRONG, M. 2002 Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy

Hodnototvorný reťazec (Value chain)

Hodnototvorný reťazec identifikuje strategicky významné aktivity. Rozližujeme 2 základné skupiny: primárne a podporné aktivity.

Do primárnych aktivít sa zaraďujú:

  1. vstupná logisitika,
  2. výrobná operácia,
  3. výstupná logistika,
  4. marketing a predaj,
  5. služby. 

Medzi podporné aktivity patria:

  • zabezpečenie vstupov,
  • technologický rozvoj,
  • riadenie ľudských zdrojov,
  • infraštruktúra organizácie.

Hanzelková, A. a kol. 2002 Strategický řízení, Teorie pro praxi

Hodnotová analýza

Hodnotová analýza sa definuje ako metóda overovania faktorov ovplyvňujúcich náklady výrobkov/služieb a odstránenia nepotrebných nákladov. Cieľom je zdokonaľovanie systému, uplatňujúc funkčne-nákladový prístup

vlastné spracovanie

HSMS (Health and Safety Management System)

HSMS predstavuje systém zameraný na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Normatívne je upravený odporučením OHSAS.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti