Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nápravné opatrenia

Sú aktivity spočívajúce v určení príčin, návrhu a prijatia opatrení, aby nemohlo dôjsť k ďalšej nezhode pri realizácii ďalšieho procesu. Môžu byť realizované ako okamžité opatrenia a následne systémové opatrenia, ktoré vylúčia vznik nezhodného výrobku.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Národná cena Malcoma Baldrigea (MBNQA)

Je súťažou, ktorá oceňuje rozvoj a zvyšovanie kvality v hospodárstve a podporuje filozofiu komplexného manažérstva kvality v amerických firmách, ktoré úspešne zaviedli systémy manažérstva kvality. V súčasnosti je táto cena považovaná za najvyššiu poctu, ktorá oceňuje výnimočné výkony v amerických podnikoch. Udeľuje sa jedenkrát za rok prezidentom USA. Cieľom jej vzniku v orku 1987 bola podpora zvyšovania výkonu najväčšej svetovej ekonomiky vtedajším prezidentom Ronaldom Reaganom."

Paulová, I. 2014 Komplexné manažérstvo kvality

Neustále zlepšovanie

Neustále zlepšovanie procesov organizácie predstavuje zlepšovacie aktivity založené na analýze dát a spoznaní informácií pomocou rôznych nástrojov manažérstva kvality. Základné dôvody zlepšovania sú: kríza (uvedomenie si reálnych nedostatkov, pocit ohrozenia prosperity) alebo vízia (ako samozrejmá súčasť činnosti). Zlepšovanie možno chápať aj ako štandardizovanie organizácie práce. Neustále zlepšovanie sa prejavuje v celkovej výkonnosti organizácie. 

Zlepšovacie aktivity môžu byť organizované ako:

  1. spontánne prístupy - nie sú systematicky usmerňované,
  2. programové prístupy - vymedzený predmet zlepšenia.

Zlepšovacie aktivity možno rozdeliť do troch skupín: nápravné, preventívne a zdokonaľovacie opatrenia. Pri realizácii zlepšovacích činností sa postupuje v zmysle cyklu PDCA (pozri pojem "PDCA").

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Nezávislá certifikácia

S rastúcim dopytom po profesionáloch na projektový manažment súvisí aj problém ako objektívne posudzovať projektových manažérov vo vzťahu k náročnosti projektu. Najrozšírenejšie štandardy projektového riadenia v našom regióne, podľa ktorých sa uskutočňuje aj certifikácia projektového manažmentu, sa nazýva – IPMA  (International Project Management Association). Tento fakt vedie k nárastu dopytu po certifikovaných profesionáloch na projektové riadenie. Nie každá organizácia si dokáže vytvoriť kvalitný tím odborníkov na projektové riadenie a preto rastie zosilnenie outsourcingu projektového riadenia.

Malega, P. 2014 Trendy projektového riadenia v súčasnej praxi

Nezhoda

Situácia, keď dochádza k nesplneniu požiadaviek. Nezhoda sa môže týkať materiálu, výrobnej či prevádzkovej operácie, výstupu, dodaného produktu, prípravkov, meradiel, obalov.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Norma

Kvalifikované odporúčania obsahujúce kritériá, definície a pravidlá alebo riešenia. Ide o súbor pravidiel, ucelenú rada usmernení.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele