Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zainteresované strany (Stakeholders)

Všetky subjekty (organizácie a jednotlivci), ktoré majú vplyv na organizáciu, podieľajú sa na aktivitách organizácie a/alebo sú organizáciou ovplyvňované.

vlastné spracovanie

Zásada „iba raz“ (The One and Only Principle)

Zásada „iba raz" sa chápe v súvislosti s rozvojom verejných služieb v kontexte digitalizácie. Znamená to, že občania a podniky v kontakte s organizáciami verejnej správy poskytujú rôzne údaje „iba raz“, pričom tieto organizácie prijímajú opatrenia na interné zdieľanie a opätovné použitie týchto údajov (aj za ich hranicami), vždy v súvislosti s nariadeniami o ochrane osobných údajov, čím zabezpečia, že občania môžu získať informácie/službu na jednom mieste. Cieľom tejto zásady je zníženie administratívneho zaťaženia jednotlivcov a podnikov, a to reorganizáciou vnútorných procesov vo verejnom sektore. Je tiež spôsobom ako minimalizovať byrokraciu vo verejnej správe, pre ktorú je typické množstvo rôznych výkonov.

príručka modelu CAF 2020

Záznam

Záznam je možné chápať ako základnú informáciu, t. j. dokumentáciu o stave systému, výskytu javu, zhode, kontrole a pod.

vlastné spracovanie

Zlepšovanie kvality

Zlepšovanie kvality predstavuje zvyšovanie schopnosti plniť požiadavky na kvalitu, t. j. kontinuálny proces analyzovania procesov a zlepšovanie kvality dodávok, produktov, výrobkov a služieb.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Zlepšovanie procesu

Zlepšovanie procesu znamená dolaďovanie a optimalizáciu procesu, t. j. zlepšovanie procesu s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Zmena ako projekt

Riadenie zmien v podniku je potrebné chápať ako projekt, kde je nevyhnutné dodržiavať nasledujúci postup:

  • definovať cieľ a čiastkové ciele,
  • určiť osoby, ich roly a zodpovednosť, tzv. agentov zmien,
  • stanoviť formy a rozsah komunikácie,
  • vypracovať časový harmonogram.

MIHALČOVÁ, B. – TOMA, R. Manažment zmien ako prostriedok optimalizácie činnosti podniku

Značka kvality

Značka kvality sa používa v súvislosti so značkou kvality výrobkov alebo služieb a má prispievať k lepšej orientácii zákazníkov. O pridelenie značky sa organizácie uchádzajú na dobrovoľnom základe. Predpokladom je splnenie určitých požiadaviek.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Značka zhody

Značka zhody vyjadruje, že výrobok zodpovedá stanoveným požiadavkám, a že pri posudzovaní zhody boli dodržiavané podmienky stanovené zákonom.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Znalosti

Znalosti sú chápané ako súbor/systém poznatkov a zručností. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti