Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Fault Tree Analysis (FTA)

Je to analytická technika, ktorá predstavuje analýzu spoľahlivosti zložitých systémov. Zmyslom Fault Tree Analysis, v preklade analýza stromu poruchových stavov, je identifikovať a analyzovať podmienky a faktory, ktoré prispievajú k vzniku nežiadúcich udalostí, ovplyvňujúc vlastnosti systému.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele