Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ganttov diagram

Je grafické znázornenie plánovaných činností v čase, t. j. kalendárny harmonogram s priebehom jednotlivých činností. Hodnoty termínov sa vyjadrujú v relatívnom čase (konkrétne kalendárne termíny).

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti