Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Digitalizácia

Digitalizácia v technickom popise je proces prevodu analógových informácií na digitálne a počítačovo čitateľné dáta. Rýchlym rozvojom počítačových technológií, internetu a sociálnych médií mení digitalizácia v mnohých oblastiach spoločnosť, obchod a poskytovanie služieb, vrátane tých verejných. Organizácie verejnej správy musia pripraviť svojich zamestnancov pomocou digitalizácie na riešenie súčasných problémov alebo na nájdenie nových a efektívnejších spôsobov poskytovania služieb. Opatreniami v týchto oblastiach môžu byť vytvorenie stratégie digitalizácie, odborná príprava, usmernenia na ochranu údajov, stanovenie zodpovednej osoby v oblasti ochrany údajov, atď.

Príručka modelu CAF 2020

DMAIC

Model riadenia kvality, ktorý je zložený z piatich základných častí: definuj (Define), meraj (Measure), analyzuj (analyse), zlepšuj (improve) a kontroluj (control). Patrí medzi najpoužívanejšie cykly zlepšovania v rámci modelov riadenia kvality, ktorý je súčasťou Six Sigma projektov (spôsob meriania kvality). Význam Six Sigma leží práve vo filozofii DMAIC, prostredníctvom ktorého vieme bližšie charakterizovať jednotlivé fázy zlepšovania, ktoré nám pomáhajú určiť nástroje a spôsoby, vďaka ktorým vieme dosiahnuť želateľné výsledky.

vlastné spracovanie

Dobrá prax

Osvedčené a odskúšané riešenie úloh a problémov alebo určitý prístup/postup organizácie, ktorý priniesol očakávaný výsledok. Príklady dobrej praxe môžu aj iným organizáciám pomôcť uchopiť riešenie vlastných úloh, môže však znamenať aj užitočnú inšpiráciu, ktorej realizácia môže mať pre organizáciu značný prínos.

vlastné spracovanie