Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva zahŕňa implementovanie viacerých systémov v organizácii, napr. systém manažérstva kvality, environmentálny systém manažérstva, BOZP a ochranu pred požiarmi či pracovnú zdravotnú službu. Integrovaný systém manažérstva sa chápe ako nástroj na splnenie cieľov, zlepšenie kvality produktov alebo služieb a na zaistenie princípov bezpečnosti na všetkých úrovniach a vo všetkých činnostiach organizácie.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Interný audit

Interný audit sa chápe ako nástroj na monitorovanie a overovanie zavedenia politiky kvality v organizácii, metóda orientovaná na zistenie odchýlok od definovaných požiadaviek a na zhodnotenie systému. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti