Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Paretovo pravidlo

Známe aj ako paretov koncept 80/20 či Paretov princíp. Podstatou konceptu je: 80 % dôsledkov pramení z 20 % príčin. Princíp určil Wilfredo Pareto.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Partnerstvo

Partnerstvo je spolupráca s inými stranami na komerčnom alebo nekomerčnom základe s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ a tým vytvárať pridanú hodnotu pre organizáciu a jej zákazníkov/zainteresované strany. Na účely inštitucionalizácie partnerstiev je možné uzavrieť partnerské dohody.

Príručka modelu CAF 2020

PDPC diagram

Diagram PDPC je nástroj na identifikáciu možných problémov, ktoré môžu nastať pri realizácii plánovaných činností. Používaním nástroja je možné minimalizovať riziko výskytu problémov pri prevedení činností. Základný postup je v princípe rovnaký ako u FMEA.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Personalizácia projektového manažmentu

Požiadavky zákazníkov na používané komunikačné technológie sú čoraz náročnejšie. Úspešné riadenie projektov si v poslednej dobe čoraz viac žiada prácu odborníkov v odbore projektového riadenia ovládajúcich potrebné metódy a postupy. Úloha manažéra projektu si vyžaduje iný kompetenčný profil ako úloha tvorcu obsahu daného projektu. Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že rastie skupina profesionálov, ktorá sa zaoberá výlučne projektovým riadením (táto skupina má špecifické vzdelanie, skúseností a motivačné potreby).

Malega, P. 2014 Trendy projektového riadenia v súčasnej praxi

PEST analýza

PEST analýza slúži ako nástroj strategického riadenia organizácie. Pomocou tejto metódy sa hodnotí makroekonomické prostredie, ktoré organizáciu ovplyvňuje. Pri analýze sa sleduje vplyv nasledovných faktorov: Politické – medzi tieto faktory patrí akýkoľvek vplyv štátu a jeho politík na organizáciu, ako napr. politická stabilita krajiny, platná legislatíva, politika ochrany spotrebiteľa, pracovné právo, daňová politika a pod. Ekonomické – skúmajú širšie ekonomické prostredie, ako napr. menová politika, kurzový a úrokový vývoj, úverová dostupnosť, inflácia, miera nezamestnanosti a pod. Sociálne – skúmajú vplyv spoločnosti na organizáciu z hľadiska spoločenského a kultúrneho. Sleduje sa tu napr. demografický vývoj, vzdelanostná úroveň, životný štýl a zdravotný profil komunity, správanie spotrebiteľa, regionálne rozdiely, ale napr. aj environmentálne a finančné povedomie obyvateľstva a pod. Technologické – tieto faktory sledujú úroveň dostupných technológií, orientáciu krajiny na výskum, vývoj a inovácie, automatizáciu, digitalizáciu a pod. Cieľom PEST analýzy je sledovaním týchto externých faktorov získať odpoveď na otázky: Ktoré z týchto faktorov majú vplyv na organizáciu? Aké by mohli byť potenciálne účinky/dopady ich pôsobenia na organizáciu? Ktorým z nich je pre organizáciu potrebné sa v blízkej budúcnosti najviac venovať?

vlastné spracovanie

Plán kvality

Jedným z výstupov plánovania kvality môže byť plán kvality, ktorý sa chápe ako dokument špecifikujúci procesy, postupy a súvisiace zdroje, ktoré budú použité k splneniu požiadaviek na špecifický projekt, produkt, proces alebo zmluvu, kto a kedy sa použije.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Podporný proces

Podporný proces zabezpečuje fungovanie hlavného procesu.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Popisná štatistika

Cieľom popisnej (deskriptívnej) štatistiky je zjednodušiť údaje a umožniť lepšie pochopiť informácie o súbore dát.

vlastné spracovanie

Poslanie

Poslanie organizácie vyjadruje zdieľané hodnoty a presvedčenie, stanoviská k vlastným cieľom z hľadiska toho, aké potreby a koho chce uspokojovať svojou činnosťou. Poslanie je určitým verejným vyhlásením k čomu smeruje realizácia vízie organizácie. Vyjadruje vzťah k partnerom a konkurencii, vzťah k širšiemu prostrediu, v poslaní organizácia prezentuje svoj prínos spoločnosti, k ochrane životného prostredia. Poslanie vymedzuje hranice, v ktorých sa bude organizácia pohybovať, je predpokladom vytýčenia správnej stratégie.

vlastné spracovanie

Postup

Plánované, premyslené konanie smerované k splneniu daného cieľa alebo určitej úlohy.

vlastné spracovanie

Pozorovateľ na audite

Pozorovateľom označujeme osobu, ktorá sa zúčastňuje auditu, ale samotný audit nevykonáva a nie je ani súčasťou audítorského tímu. Je to človek, ktorý sprevádza audítorský tím no nijakým spôsobom nezasahuje do jeho procesu. Obvykle je pozorovateľ z auditovanej organizácie, regulačného orgánu alebo inej zainteresovanej strany zapojenej do auditu.

Paulová, I. - Šurinová, Y. 2014 Audity kvality. Str. 25

PPAP (Production Part Approval Process)

PPAP sa chápe ako nástroj na zhodnotenie toho, či organizácia správne pochopila všetky požiadavky zákazníckej dokumentácie a špecifikácie.

vlastné spracovanie

Prevencia

Je to predchádzanie určitým rizikám/javom, teda súbor opatrení na predchádzanie chýb. Preventívne činnosti voči nežiaducim účinkom.

vlastné spracovanie

Preventívne opatrenia

Preventívne opatrenia by mali zamedziť potenciálnym nezhodám (ak je signalizovaný problém, ktorý by mohol spôsobiť nezhodu, je možné mu zavedením preventívneho opatrenia predísť). 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Pridaná hodnota

Z procesného hľadiska je pridaná hodnota chápaná a definovaná v súvislosti s požiadavkami zákazníkov. Jednotlivé činnosti prispievajú k celkovému úžitku aj k spokojnosti zákazníkov. Procesný prístup k pridanej hodnote je možné využiť k zlepšovaniu procesov.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Priebehový diagram (Run chart)

Diagram monitoruje vývoj a vizualizuje priebeh sledovaných parametrov a procesov v čase.

vlastné spracovanie

Prieskum

Prieskum je nástrojom na zbieranie faktov a zhromažďovanie údajov. Označuje sa aj ako preskúmanie alebo pozorovanie s konkrétnym cieľom. Je považovaný za „nižšiu formu" empirického skúmania, než je výskum. Jej cieľom je síce získavať terénne dáta, ale nie budovať vedecké teórie.

Gavora, P. a kol. 2010 Elektronická učebnica pedagogického výskumu [online]

Princíp prevencie a priorít

V oblasti kvality sa za prioritu považuje napr. oblasť bezpečnosti výrobkov a služieb, ale aj určenie významných okamihov prípravy, výroby či dodania výrobkov. Cieľom by malo byť preventívne predchádzanie nezhôd.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Princípy manažérstva kvality

Základné pravidlo, na ktorom je vytvorený systém manažérstva kvality, zahŕňa niekoľko princípov. Princípy sú vyvodené z modelu EFQM a normy ISO 9001. Medzi ne sa zaraďujú:

 1. zameranie na zákazníka,
 2. vodcovstvo,
 3. zapojenie zamestnancov,
 4. učenie sa,
 5. flexibilita,
 6. procesný prístup,
 7. systémový prístup k manažmentu,
 8. neustále zlepšovanie,
 9. management na základe faktov,
 10. vzájomne prospešné vzťahy s dodávateľmi,
 11. spoločenská zodpovednosť.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Proces

Norma STN EN ISO 9001 definuje proces ako súbor vzájomne pôsobiacich činností, ktorý premieňa vstupy na výstupy. Proces predstavuje logicky usporiadané činnosti, ktorých výstup má úžitok pre zákazníka.

STN EN ISO 9001, Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Proces hlavný

Riadiaci proces zahŕňa všetky aktivity, ktoré riadia, plánujú, organizujú a koordinujú činnosti.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Proces riadiaci

Riadiaci proces zahŕňa všetky aktivity, ktoré riadia, plánujú, organizujú a koordinujú činnosti.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Procesná mapa

Vizualizácia objektov, činností a prvkov organizácie pomocou procesnej mapy, t. j. grafické znázornenie objektov, informácií a činností.

vlastné spracovanie

Procesný audit

Procesný audit, resp. audit procesu je zameraný na priebežné kontrolovanie úrovne procesov v organizácii, aby bolo možné pri vzniku odchýlok včas nasadiť vhodné nápravné činnosti (marketing, vývoj, nákup, výroba, predaj, servis, prevádzkové činnosti).

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Produktivita práce

Produktivita práce odráža aspekt výkonnosti pracovnej sily.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele