Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Balanced Scorecard (BSC)

Je systém riadenia výkonnosti organizácie prostredníctvom súboru kvantitatívnych meraní, ktoré hodnotia v akom rozsahu organizácia napĺňa svoje poslanie a strategické ciele. Jeho podstatou je fakt, že v sebe spája rôzne uhly pohľadov na meranie vlastnej výkonnosti (aj preto sa nazýva "balanced" z angl. vyvážený). Sú to štyri roviny meraní a síce inovácie a učenie, interné procesy, zákazníci a finančné manažérstvo, pričom BSC systém zdôrazňuje ich vzájomnú previazanosť a príčinno-dôsledkové vzťahy porovnáva aj s externým prostredím. V každej jednej rovine si organizácia určí konkrétne ukazovatele výkonnosti. BSC je však aj významným komunikačným nástrojom, keďže zamestnancom aj manažmentu poskytuje informácie ohľadom aktuálneho napĺňania strategických cieľov a externým zainteresovaným stranám zas o rozsahu, v akých sa strategický plán realizuje.

príručka modelu CAF 2013

Benchlearning

Je to efektívny spôsob vzájomného učenia sa prostredníctvom vzájomného využívania poznatkov a informácii. Tento spôsob sa zvyčajne využíva v organizáciách verejnej správy ako spôsob benchmarkingu, pričom jeho cieľom je znížiť riziká, ušetriť čas a inšpirovať sa ostatnými organizáciami v podobnej alebo rovnakej oblasti pôsobnosti. Spoločne s benchmarkingom patria medzi významné strategické prístupy.

Oproti benchmarkingu, ktorý sa sústreďuje na kvantifikáciu rozdielov, má benchlearning zopár špecifických znakov, a síce:

  • ľudia sa učia navzájom od ľudí z iných organizácií, ktorí vykonávajú podobnú alebo rovnakú aktivitu,
  • prostredníctvom benchlearningu sa hľadajú príležitosti k inšpirácii vlastného zlepšovania.

príručka modelu CAF 2013, Icon Institut, 2017 PES Network: Benchlearning Manual

Benchmarking

Vzhľadom na definovanie pojmu benchmark, môžeme benchmarking v najvšeobecnejšej rovine označiť ako porovnávanie sa s inými. Je to systematický proces porovnávania sa s inými organizáciami a následné poučenie sa zo zistení, ktoré tieto porovnania priniesli. Zvyčajne je predmetom benchmarkingu porovnávanie vlastnej efektívnosti s organizáciami, ktoré boli v rovnakej alebo podobnej oblasti uznané za výnimočné a to prostredníctvom výkonnostných ukazovateľov. Objektom benchmarkingu môže byť čokoľvek, čo chce organizácia zmeniť/zlepšiť, ako napríklad produkt, služba či proces. Počas benchmarkingu je cieľom zistiť rozdiely vo výkonnosti a nájsť nové prístupy, ktoré môžu výkonnosť následne zlepšiť. Rozlišujeme viacero kategórií benchmarkingu, podľa zamerania a úrovne aplikácie:

  • interný benchmarking - porovnávanie výkonnosti v rámci jednej organizácie,
  • externý benchmarking - porovnávanie výkonnosti medzi dvoma organizáciami.

Iní autori dopĺňajú rozdelenie aj podľa toho, čo je predmetom benchmarkingového skúmania:

  • funkčný benchmarking - porovnávanie jednej alebo viacerých funkcií v rámci jednej alebo viacerých organizácií,
  • procesný benchmarking - porovnávanie vybraného procesu vo vlastnej organizácii s rovnakým alebo podobným procesom v inej organizácii.

European Benchmarking Code of Conduct in príručka modelu CAF 2013, Paulová, I. 2014 Komplexné manažérstvo kvality, Nenadál, J. 2004 Měření v systémech managementu jakosti

Bezpečnosť výrobkov

Bezpečnosť sa chápe nielen v zmysle minimalizácie rizika ujmy na zdraví, ale i v zmysle hygienickosti výrobkov.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Bodový diagram

Bodový diagram predstavuje grafické zobrazenie stochastickej závislosti dvoch náhodných premenných.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Brainstorming

Brainstorming je pracovný nástroj, ktorý slúži na spontánne generovanie nápadov v krátkom čase. Môžeme ho charakterizovať ako tímovú metódu voľného iskrenia inovatívnych myšlienok, ktorá podporuje intuitívne myslenie. Dôležitou súčasťou tejto metódy je kritika vyjadrených názorov, ktoré by mohli negatívne vplývať na tvorivosť tohto procesu. Táto metóda sa skladá z dvoch častí. Kým pre prvú časť je charakteristické spomínané voľné prúdenie nápadov a vyjadrovanie názorov tímu na danú problematiku, v druhej časti členovia tímu už kriticky hodnotia a logicky posudzujú vyjadrené nápady.

príručka modelu CAF 2013, Paulová, I. 2014 Komplexné manažérstvo kvality