Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Workshop

Forma vzdelávania, ktorá slúži na prehĺbenie si už získaných vedomostí a ich overenie si praktickými cvičeniami. Spravidla prebieha interaktívnou formou v rámci menšej skupiny účastníkov workshopu. Umožňuje účastníkovi získať konkrétnejšiu predstavu o fungovaní danej problematiky v praxi. Lektor vystupuje v pozícii moderátora alebo facilitátora a formou brainstormingu vedie účastníkov k nachádzaniu výstupov ako možných riešení pre ich budúce použitie v praxi.

vlastné spracovanie

WV model neustáleho zlepšovania

Proces zlepšovania je chápaný ako proces riešenia problémov s tým, že v priebehu riešenia dochádza k systematickému striedaniu medzi abstraktným myslením (uvažovanie, plánovanie, analýza) a skúsenosťami. Cesta medzi týmito úrovňami vytvára charakter písmen VW. 

Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti