Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


C-Q-T (strategická koncepcia)

Produkt by mal byť podľa požiadaviek zákazníka cenovo prijateľný (C), kvalitný (Q), dodávaný v termíne (T). Uvedené faktory sú považované za konkurenčné. Ide o "Cenu (Cost) - Kvalitu (Quality) - Čas (Time)".

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Certifikácia

Proces, ktorým je potrebné prejsť, aby organizácia získala certifikát ISO. Certifikácia je proces overujúci vykonávanie činností v rámci posudzovania zhody systému manažérstva kvality prostredníctvom certifikačného orgánu.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Certifikát ISO

Certifikát ISO (certifikát kvality) je osvedčenie/potvrdenie, ktoré je zárukou, že organizácia má zavedený systém manažérstva kvality so zámerom poskytovania kvalitných služieb a/alebo produkcie kvalitných výrobkov.

vlastné spracovanie

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)

Ciele udržateľného rozvoja (SDGs – Sustainable Development Goals) boli sformulované na napĺňanie medzinárodnej koncepcie Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola schválená dňa 25.9.2015 v OSN. Agenda 2030 je vyjadrením záväzku krajín viesť svoj rozvoj k udržateľnosti a nastaviť svoje národné politiky a stratégie tak, aby spoločne prispievali k dosahovaniu globálnych cieľov. Je rozpracovaná do 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré vzájomne prepájajú všetky 3 dimenzie udržateľného rozvoja, a to environmentálnu, ekonomickú a sociálnu.

Týmito cieľmi sú:

 1. Žiadna chudoba
 2. Žiadny hlad
 3. Kvalita zdravia a života
 4. Kvalitné vzdelanie
 5. Rodová rovnosť
 6. Čistá voda a hygiena
 7. Dostupná a čistá energia
 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
 10. Zníženie nerovností
 11. Udržateľné mestá a komunity
 12. Zodpovedná spotreba a výroba
 13. Ochrana klímy
 14. Život pod vodou
 15. Život na pevnine
 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie
 17. Partnerstvá za ciele

vlastné spracovanie

Cyklus PDCA

Štvorstupňový cyklus popísaný Demingom, ktorého dodržiavanie je podmienkou trvalého zlepšovania:

 • Plánuj (návrhová fáza),
 • Urob/Realizuj (výkonná fáza),
 • Over/Kontroluj (kontrolná fáza),
 • Konaj (akčná, prispôsobovacia a korekčná fáza).

Zdôrazňuje, že programy zlepšovania musia začínať starostlivým plánovaním, musia vyústiť do efektívnych činnosti, musia byť kontrolované a prípadne prispôsobené a musia opäť viest k starostlivému plánovaniu bez prerušenia cyklu.

Príručka modelu CAF 2013