Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kalibrácia

Správnosť meradiel.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Kľúčové indikátory výkonnosti

Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú merateľné hodnoty, ktoré organizácii ukazujú, či a ako efektívne sa dosahujú strategické ciele organizácie. Označujú sa aj ako KPI (z angl. Key Performance Indicators). Ide o ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú dlhodobo a pravidelne a preukazujú celkovú výkonnosť organizácie, preto je veľmi dôležité ich správne nastavenie v organizácii. Na vytvorenie KPI sa veľmi často využíva metóda SMART. Táto metóda zohľadňuje pri stanovovaní cieľov 5 dôležitých vlastností, ktoré by správne nastavené KPI mali mať:

 • S – špecifickosť – ukazovatele by nemali byť všeobecné, ale naopak čo najkonkrétnejšie zadefinované
 • M – merateľnosť – pre správne a efektívne vyhodnocovanie musia byť ukazovatele merateľné
 • A – akčnosť – ukazovatele nemajú byť iba formálne nastavené a nemenné hodnoty, ale mali by povzbudzovať k ďalšej činnosti
 • R – reálnosť – organizácia si musí nastaviť také ukazovatele a ciele, ktoré vie aj reálne naplniť a vyhodnotiť
 • T – termínovanosť (alebo časová ohraničenosť) – pri každom ukazovateli je veľmi dôležité určiť termín jeho vyhodnocovania.

vlastné spracovanie

Kľúčové výsledky výkonnosti

Kľúčové výsledky výkonnosti sú jedným z výsledkových kritérií modelu CAF – kritérium 9. V tomto kritériu organizácia hodnotí, ako napĺňa stanovené ciele organizácie. Ide o výsledky, ktoré organizácia dosahuje vo vzťahu k svojej stratégii a plánovaniu a týkajú sa potrieb a požiadaviek rôznych zainteresovaných strán. Sledujú a vyhodnocujú sa tu kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators), ktoré sú pre organizáciu podstatné na meranie plnenia krátkodobých a dlhodobých strategických cieľov.

Kľúčové výsledky výkonnosti sa delia na:

 • Interné – ukazovatele vnútorného fungovania organizácie, jej manažérstva, zlepšovania a finančnej výkonnosti,
 • Externé – ukazovatele efektívnosti produktov/služieb a dosahovania cieľov kľúčových činností organizácie z hľadiska dopadov/účinkov na externé zainteresované strany.

vlastné spracovanie

Kompetentnosť

Vyjadruje určité predpoklady a spôsobilosti jednotlivca na zvládnutie určitej činnosti, pracovnej pozície, projektu a pod. Zahŕňa v sebe súbor vedomostí, skúseností, zručností a osobnostných predpokladov, ktoré umožnia v jednotlivých situáciách také konanie, ktoré prinesie zlepšenie a zefektívnenie vykonávanej práce.

vlastné spracovanie

Komplexné operatívne manažérstvo kvality (Company Wide Quality Control)

Je to komplexné operatívne manažérstvo kvality v celej organizácii. CWQC sa považuje za prvý skutočný moderný systém kvality, ktorý sa zdokonalil a používal najmä v rokoch 1940-1960 a bol predchodcom TQM - komplexného manažérstvo kvality. V rámci zavedenia štatistickej regulácie výrobných procesov sa používal ako nástroj preventívnej kontroly v Japonsku. Zaviedol ho W. E. Deming.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Komunita

Komunitu možno definovať mnohými spôsobmi:

 • Môže ísť o spoločenstvo ľudí/osôb žijúcich alebo existujúcich v určitom vymedzenom priestore (v geografickom poňatí), v ktorom vykonávajú svoje každodenné aktivity. Ide teda o regionálne rozdelenie komunít, a to na úrovni samospráv, krajov, ale aj kontinentálnych teritórií.
 • Komunitu tvoria i ľudia patriaci k rovnakej národnosti bez ohľadu na ich geografické pôsobisko (napr. komunita Slovákov žijúcich v zahraničí).
 • Komunitu môžu tvoriť aj ľudia s určitým spoločným záujmom alebo sociálnymi väzbami medzi jej členmi, a to aj bez geografického ohraničenia (napr. komunita hlásiaca sa k jednému vierovyznaniu, komunita ľudí s rovnakým postihnutím, komunita ľudí venujúcich sa rovnakej záľube a pod.). Celkovo teda komunitu možno chápať ako sociálny útvar, ktorý je prepojený spoločnými aktivitami a záujmami, sociálnymi väzbami a vzájomnými interakciami.

vlastné spracovanie

Koncepcia

Koncepcia je prvé, spravidla rozšírené spracovanie nejakého dokumentu. Obsahuje hlavný zámer alebo konštruktívny prístup k nejakej činnosti. Koncepcia vyjadruje rôzne spôsoby nazerania na spracovávanú problematiku, rôzne názory na tému, ako aj rôzne návrhy ďalšieho spracovania. Spravidla ide o obšírny dokument, v ktorom nie je vždy presne vyjasnené, ktorou cestou sa ďalšie smerovanie dokumentu bude uberať. Môže teda vyjadrovať rôzne varianty smerujúce k splneniu zadania.

vlastné spracovanie

Koncept

Je hrubý náčrt ("draft", „nástrel“) niečoho, čo chceme ďalej spracovávať. Môže ísť napr. o koncept stratégie, zákona, knihy, článku, skrátka akéhokoľvek dokumentu, s ktorým budeme ďalej pracovať. Prvý koncept obsahuje základné myšlienky, nápady, návrhy, ciele, ktoré nemusia byť ucelené, finálne ani dokončené. Môže to byť chaotický a nedokonalý dokument, ktorý je nevyvážený, neusporiadaný, niektoré časti môžu byť predimenzované, iné môžu chýbať. Ide o predbežné/prvotné spracovanie, návrh alebo osnovu budúceho diela.

vlastné spracovanie

Kontrola

Kontrolu rozlišujeme na: vstupnú, prevádzkovú a výstupnú. Kontrolné činnosti je možné klasifikovať podľa prevádzkových procesov na: pooperačnú, medzioperačnú a kontrolu pred zahájením operácie. Z hľadiska úplnosti rozlišujeme úplnú a neúplnú kontrolu. Podľa osoby, ktorá vykonáva kontrolu rozoznávame:

 • samokontrolu,
 • kontrolu vykonanú vedúcim zamestnancom,
 • kontrolu vykonávanú zamestnancom technickej kontroly,
 • kontrolu vykonávanú zamestnancom realizujúcim nasledujúcu operáciu.

Kontrolná činnosť v organizácii môže byť zameraná na kvalitu výrobku/služby alebo kvalitu procesu. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Kontrolné postupy

Kontrolné operácie sú určené dopredu ako kontrolný plán alebo ako kontrolné postupy. Hovorí sa o inštrukciách pre jednotlivé kontrolné operácie, ktoré určujú:

 • predmet kontroly, vrátane špecifikácie kvalitatívnych parametrov a ich toleranciu,
 • frekvenciu kontrol,
 • miesto a nástroj/pomôcku/prístroj kontroly (čím sa kontroluje),
 • spôsob kontroly - môže byť vymedzený podrobne, popisom priebehu kontroly,
 • podobu vedenia záznamu o kontrole, značenie dobrých a vadných výrobkov a spôsob ich izolácie.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Koučing

Koučing je forma vedenia ľudí. Na rozdiel od mentoringu alebo tréningu ide o podporu, motiváciu a pomoc pri odhaľovaní skrytého potenciálu koučovaného. Koučing je vedený rozhovor, pri ktorom kouč svojím vedením nabáda koučovaného na hľadanie vlastných odpovedí na svoje otázky. Je to proces na uvoľnenie a posilnenie ľudského potenciálu a odstraňovanie vnútorných bariér na dosiahnutie určitého cieľa. Koučing je dlhodobý proces a je použiteľný v akejkoľvek oblasti života, nielen pracovnej.

Z toho vyplýva, že kouč na rozdiel od mentora neučí vlastným príkladom na základe svojich vlastných skúseností a vedomostí, ale využíva svoje komunikačné zručnosti na vedenie rozhovoru a pre koučovaného je partnerom, ktorý koučovaného podnecuje podnecuje k premýšľaniu, povzbudzuje ho prekonávať svoje hranice. Kouč nikdy nehodnotí, nedáva rady, námety ani nové myšlienky. Tie musia vzísť od koučovaného práve vďaka vedeniu kouča.

vlastné spracovanie

Kritický faktor úspechu

Vzťahuje sa na predchádzajúce podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné dosiahnuť plánovaný strategický cieľ. Zdôrazňuje kľúčové aktivity alebo výsledky, v ktorých je nevyhnutné dosiahnuť primeranú/uspokojivú výkonnosť, aby bola organizácia úspešná.

príručka modelu CAF 2020

Krúžky kvality

Krúžky kvality sú malé skupiny ľudí, ktorí dobrovoľne uskutočňujú aktivity na pracovisku ako súčasť systému manažérstva kvality, zdokonaľujú sa aj vzájomne, pričom využívajú metódy manažérstva kvality. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Kultúra organizácie

Spôsob a realizácie aktivít/činností organizácie, ktorý determinuje fungovanie a správanie jednotlivcov v nej. Je chápaná v zmysle zdieľaných hodnôt a noriem správania, zvyklostí, tzv. sústava postojov, záujmov a očakávaní, ktorá existuje v každej organizácii ako nehmatateľný kľúčový jav.

vlastné spracovanie

Kvalita

Kvalita sa definuje z rôznych uhľov pohľadu.

Napríklad:

 1. Juran: "Kvalita je spôsobilosť k užitiu."
 2. Crosby: "Kvalita je zhoda s požiadavkami."
 3. Feigenbaum: "Kvalita je to, čo za ňu považuje zákazník."

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Kvalita organizácie

Kvalita organizácie je ovplyvnená nasledovnými prvkami/faktormi:

 • stratégia,
 • politika,
 • zapojenie ľudí,
 • riadenie procesov,
 • merania, analýzy,
 • zdroje, partnerstvá,
 • uspokojenie zákazníkov,
 • výsledky,
 • spoločnosť.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Kvalita procesu

Kvalita procesu zahŕňa súbor vzájomne prepojených požiadaviek na kvalitu:

 • ľudia,
 • materiál,
 • metódy,
 • prostredie,
 • meranie,
 • stroje, nástroje.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Kvalita výrobkov

Kvalita produktu/výrobku predstavuje spôsobilosť plniť svoje funkcie, t. j. schopnosť uspokojovať potreby a požiadavky zákazníkov. Kvalita služby predstavuje úroveň technickej a funkčnej kvality poskytovanej služby.

Požiadavky na vlastnosti hmotných produktov možno charakterizovať požiadavkami ako:

 • funkčnosť,
 • estetická pôsobivosť,
 • spoľahlivosť,
 • trvanlivosť,
 • opraviteľnosť,
 • udržiavateľnosť,
 • ovládateľnosť.

 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti, Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele