Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


RADAR - Metodika hodnotenia RADAR

Najdôležitejšou časťou hodnotenia modelu výnimočnosti EFQM je metodika hodnotenia označovaná ako RADAR, ktorá sa skladá zo štyroch zložiek: Results - VÝSLEDKY Approach - PRÍSTUP Deployment - ROZŠÍRENIE Assessment & Review - HODNOTENIE A PRESKÚMAVANIE Tieto zložky vyžadujú od organizácie:

  • stanovovať výsledky, ktoré si určí za cieľ ako súčasť procesu vlastnej politiky a stratégie. Výsledky odrážajú ako finančné, tak aj prevádzkové činnosti organizácie, vrátane vnímanie zainteresovanými stranami „R“,
  • plánovať teraz aj v budúcnosti a rozvíjať integrovaný súbor prístupov na dosiahnutie výsledkov „A“,
  • systematicky rozšíriť prístupy, aby sa zabezpečila ich komplexná implementácia „D“,
  • stanoviť priority, plánovať a implementovať zlepšenia tam, kde je to potrebné, na základe hodnotenia a preskúmania prístupov založených na dosiahnutých výsledkoch a vzdelávacích aktivitách „A“ a „R“.

vlastné spracovanie

Reengineering

Reengineering sa používa pri neustálom zlepšovaní. Znamená zlomové/skokové a revolučné zlepšovanie (aktivity, ktoré vedú k novej úrovni výkonnosti zamestnancov, procesov, produktov i systému manažérstva).

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Regresná analýza (Regression Analysis)

Regresná analýza predstavuje analýzu priebehu stochastickej (náhodnej) závislosti. K popisu uvedeného priebehu sa používa analytická funkcia, tzv. regresná funkcia. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Relačný diagram

Tento typ diagramu slúži k odhaleniu vzájomných vzťahov medzi informáciami, s cieľom identifikovať, ktorá veličina je príčinou a ktorá následkom.

vlastné spracovanie

Riadená dokumentácia

Riadená dokumentácia je spojená s dokumentovanými informáciami organizácie. Dokumentované informácie by mali byť riadené podľa požiadaviek normy ISO 9001, t. j. mali by byť dostupné a vhodné pre použitie v potrebnom čase a mali by byť vhodne chránené. Riadenie dokumentovaných informácií zahŕňa distribúciu, prístup, vyhľadávanie a využívanie, ako aj uchovávanie a ich ochranu.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Riadenie zmien

Riadenie zmien je často označované aj ako manažment zmien. Môžeme ho definovať ako organizačný proces, ktorého cieľom je prostredníctvom zaznamenávania, komunikácie, výberu metodiky, správnej  organizácie a jej vyhodnocovania dosiahnuť zmenu z jedného stavu do stavu druhého (želaného). Takýmto zmenám zvyčajne v organizácii predchádza modernizácia, pričom cieľom je čo najlepšie zvládnutie prechodu z jedného stavu do druhého, a to prostredníctvom podpory zo strany vedenia, transparentnej komunikácie a jasne určených štruktúr. Preto sa odporúča správna kombinácia viacerých nástrojov na podporu stimulácie zmien (projektový manažment, inovačné kruhy, PDCA).

Príručka modelu CAF 2020

Riadenie znalostí

Riadenie znalostí predstavuje systematický a integrujúci proces riadenia a koordinácie aktivít organizácie s cieľom dosiahnuť výkonnosť. Riadenie znalostí zahŕňa:

  • vytvorenie znalostí,
  • organizovanie znalostí,
  • rozvíjanie znalostí,
  • distribúcia znalostí. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Riadiaci graf (Control Chart)

Riadiaci graf je štatistický nástroj kontrolovania a riadenia procesu, prostredníctvom ktorého je možné zobraziť zmeny určitej sledovanej veličiny v čase, t. j. ako sa proces zmení priebehom času. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Riadiaci proces

Riadiaci proces zahŕňa všetky aktivity, ktoré riadia, plánujú, organizujú a koordinujú činnosti.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Riziko

Riziko je jav spojený s činnosťami človeka. Riziko je vyjadrenie ohrozenia, t. j. miera ohrozenia. Možno ho chápať aj z hľadiska jeho rozmerov, t. j. pravdepodobnosti vzniku situácie ohrozenia a závažnosťou možného následku. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Robotika

Odvetvie technológie, ktoré sa zaoberá návrhom, výstavbou, funkciou a využitím robotov a zároveň počítačovými systémami, ktoré slúži na ich ovládanie a spracovanie informácií, ktoré generujú počas svojej činnosti.

vlastné spracovanie

Rozvoj ľudských zdrojov

Rozvoj ľudských zdrojov je proces vývoja a skvalitňovania odborných znalostí prostredníctvom odbornej prípravy za účelom zlepšenia výkonu podniku.

SWANSON, R. A. 2001 Human resource development and its underlying theory, In Smerek, L. 2013 Rozvoj ľudských zdrojov, základná podmienka rastu podniku