Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Občan/Zákazník

Termín občan/zákazník odkazuje na komplex vzťahov medzi organizáciou a verejnosťou. Osoba, pre ktorú sú určené služby sa má považovať za občana; člen demokratickej spoločnosti s právami a povinnosťami (platiteľ dane, politický činiteľ). Osoba sa má tiež považovať za zákazníka nielen v kontexte dodávania služby, tam sa uznáva ako prijímateľ služby, ale aj v kontexte keď si plní povinnosti (platba daní alebo pokút), tam má svoje právo, aby sa o neho postaralo nestranne a zdvorilo bez zanedbania záujmu o jeho potreby.

príručka modelu CAF 2013

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je postup, resp. proces, ktorý má pomôcť pri identifikácii a minimalizácii rizík vznikajúcich pri spracúvaní osobných údajov v prípadoch, ktoré pravdepodobne budú mať za následok vysoké riziko pre jednotlivcov, pričom tieto riziká sa musia dôkladne posúdiť. Na zabezpečenie súladu so všeobecným nariadením Európskej únie na ochranu osobných údajov (GDPR) sa odporúča vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov jednotlivcov. Zodpovedná osoba je bezpečnostným inštitútom, ktorý vyžaduje všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR). Zodpovedné osoby zabezpečujú dohľad nad stratégiou ochrany osobných údajov organizácie a jej vykonávaním s cieľom zaistiť súlad s požiadavkami GDPR.

Príručka modelu CAF 2020

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra sa chápe ako forma usporiadania procesu deľby práce pre zabezpečenie riadiacich a výkonných činností (manažérskych a vykonávacích aktivít). Určuje pracovné povinnosti, vymedzuje formálne pracovné vzťahy a určuje štruktúru informačného systému, ako aj komunikačné kanály. Vytvára podmienky pre realizáciu cieľov organizácie.

vlastné spracovanie

Orientácia na výsledky

Neustála snaha sa učiť a zdokonaľovať v nových aktivitách. Zamestnanci efektívne využívajú svoj čas, majú stanovené priority na to čo robia a svoju koncentráciu zameriavajú na najpodstatnejšie veci.

vlastné spracovanie

Orientácia na zákazníka

Koncepcia orientácie na zákazníka je jedným zo základných stavebných kameňov moderného manažmentu. Podstatou orientácie na zákazníka je poznať jeho potreby a očakávania, ktoré možno uspokojiť tovarom alebo službami. Správanie organizácie je založené na záujmoch zákazníka a organizácia tak uskutočňuje opatrenia, ktoré ovplyvňujú správanie všetkých zamestnancov ako aj štýl riadenia.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Osobná kvalita

Obsah osobnej kvality je tvorený z plnenia požiadaviek:

  • kvalifikácia,
  • vedomosti,
  • aplikačná schopnosť,
  • schopnosť pracovať v tíme,
  • komunikatívnosť,
  • ďalšie osobné vlastnosti.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Outsourcing

Outsourcing znamená vyčlenenie niektorých činností (vo väčšine prípadov podporných procesov ako je účtovníctvo, IT a pod.) mimo organizácie. Jedná sa o využívanie rôznych foriem spolupráce s inými organizáciami.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele