Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Vada

Vada je nezhoda, keď produkt nespĺňa svoju funkciu, požiadavku vo vzťahu k zamýšľanému použitiu.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Validácia prevádzkových operácií

Znamená oprávnené prevádzkové operácie. Ak sa nedá kvalitu operácie preveriť vhodnou kontrolnou operáciou, tak by mal byť v organizácii zabezpečený vhodný validačný mechanizmus.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Vedomosti

Vedomosti alebo poznatky možno definovať ako informácie pozmenené skúsenosťami, kontextom, interpretáciou a reflexiou. Vedomosti sú výsledkom transformačných prác, ktoré sa vykonali na jednotlivých informáciách. Považujeme ich za odlišné od údajov alebo informácií, pretože si vyžadujú ľudskú kognitívnu schopnosť privlastňovať si. Príklad: prax, know-how, odborné znalosti, technické vedomosti.

Príručka modelu CAF 2020

Vlastník procesu

Osoba, ktorá má mať hlboké znalosti o procese, ktorá má proces riadiť a je za výsledky zodpovedná.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Vodca

Slovom vodca sa zvyčajne označuje človek, ktorý je zodpovedný za organizáciu. Za lídrov však označujeme aj tých ľudí, ktorí sú vďaka svojim kompetenciám v určitej oblasti uznaní ako vzor pre ostatných zamestnancov.

Príručka modelu CAF 2020

Vodcovstvo

Spôsob, akým vodcovia (či už formálni alebo neformálni) rozvíjajú poslanie a víziu organizácie a prispievajú k ich napĺňaniu. Ich úlohou je rozvíjanie hodnôt, ktoré sú nevyhnutné na dosahovanie cieľov organizácie. Pojem vyjadruje osobnú angažovanosť nositeľov vodcovských vlastností v zabezpečovaní, aby bol systém manažérstva kvality v organizácii zavádzaný a neustále rozvíjaný.

Príručka modelu CAF 2020

Vstup

Vstup je akákoľvek informácia, materiál, surovina alebo iné zdroje využívané pre aktivitu, činnosť alebo proces.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Výnimočnosť

Výnimočnosť predstavuje významnú/mimoriadnu prax v manažérstve organizácie a dosahovanie výsledkov, ktoré sú založené na súbore Základných princípov komplexného manažérstva kvality sformulovaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality (EFQM), ako sú: orientácia na výsledky, zameranie na zákazníka, vodcovstvo a stálosť manažérstva cieľov, založené na procesoch a faktoch, zapájanie zamestnancov, trvalé zlepšovanie a inovácie, vzájomne výhodné partnerstvá a spoločenská zodpovednosť.

Príručka modelu CAF 2013

Výstup

Výstup sa chápe ako výsledok činnosti, aktivity alebo procesu. Výstup z procesu predstavujú výrobky, služby, informácie a pod.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti