Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Učiaca sa organizácia

Je to organizácia, ktorá neustále rozširuje kapacity na tvorbu svojej budúcnosti.

SENGE, P. M. 2007 Pátá disciplína, Teórie a praxe učící se organizace

Účinnosť

Účinnosť je označovaná ako efektivita alebo produktivita. Vyjadruje pomer výstupov a vstupov konkrétnej činnosti alebo systému. Inými slovami môžeme účinnosť definovať ako úžitok vo forme výstupov prostredníctvom vložených vstupov v ich vzájomnom pomere. V súvislosti s riadením organizácie môžeme hovoriť o pomere, kvalite výsledných produktov vo vzťahu k množstvu zdrojov, ktoré sme vložili do produkčného procesu.

príručka modelu CAF 2020

Udržateľný rozvoj

Udržateľnosť sa týka toho, ako žijeme a čo má byť udržiavané, t. j. systém na zabezpečenie ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti hospodárskeho rastu krajiny.

vlastné spracovanie

Úroveň kvality

Úroveň kvality môže byť prijateľná alebo neprijateľná. Pri prijateľnej úrovni kvality je odberateľ ochotný dodávky prijímať s vysokou pravdepodobnosťou. Úroveň kvality je vyjadrená ukazovateľmi:

  • AQL (Acceptable Quality Level),
  • P1 (prípustné percento  nezhodných jednotiek v dávke),
  • PRQ (Producer´s Risk Quality - percento nezhondých jendotiek v dávke),
  • pA (podiel nezhodných jednotiek alebo počet nezhôd na jednotku v dávke).

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

Úžitková hodnota výrobkov

Súhrn úžitkových vlastností výrobkov (merateľné, nemerateľné), ktorými sa dajú uspokojovať potreby. Úžitková hodnota je teda kľúčovou súčasťou kvality výrobkov. Je to spojenie práce a vlastností výrobkov.

vlastné spracovanie