Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Technická normalizácia

Technická normalizácia súvisí s technickými normami, ktoré sú kvalifikované odporúčania obsahujúce technické špecifikácie alebo kritériá, pravidlá, definície alebo iné riešenia, po prípade kritériá bezpečnosti materiálov, výrobkov, postupov a služieb. Normalizačné aktivity prebiehajú na národnej a medzinárodnej úrovni (ISO, IEC, CEN, CENELC, ETSI).

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Technické požiadavky na výrobky

Pod pojmom technické požiadavky na výroboky sa v rámci zákona chápe technická špecifikácia obsiahnutá v právnom predpise alebo v norme, v ktorom sú stanovené požadované charakteristiky výrobku (napr. stupeň kvality, bezpečnosť, rozmery, skúšobné metódy, požiadavky na balenie a pod.).

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Total Productive Maintenance (TPM)

TPM predstavuje metódu komplexnej produktívnej údržby (zlepšovania prevádzkovej údržby).

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti

TQC - Total quality control

Komplexné, operatívne riadenie kvality. Pod komplexným operatívnym riadením kvality sa chápe plné a systematické zapojenie všetkých útvarov a zamestnancov do činností týkajúcich sa kvality.

vlastné spracovanie

Transparentnosť

Transparentnosť znamená otvorenosť, komunikáciu, zodpovednosť a možnosť nahliadnutia do "vnútra organizácie". Transparentné postupy zahŕňajú otvorené stretnutia, finančné výkazy, právne predpisy o slobode informácií, preskúmanie rozpočtu, audity.

príručka modelu CAF 2020

Trilógia kvality

Pod trilógiou sa chápe Juranova trilógia, t. j. plánovanie - riadenie - zlepšovanie kvality, resp. plánovanie, kontrola a zlepšovanie kvality.

vlastné spracovanie

Trvalé zlepšovanie

Smer manažmentu zameraný na monitorovanie a pružné využívanie iniciovania zmien - manažment zmien (Management Change).

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Tvrdé prvky manažmentu

Tvrdé prvky manažmentu predstavuje systematické používanie kvantitatívnych charaktertistík kvality procesov a produktov. Tvrdé prvky sú konkrétne a často merateľné atribúty ako príkazy/pokyny, ktoré sú určené nadriadenosťou a podriadenosťou, stanovením zodpovednosti a právomocí, vymedzením postupov, inštrukciami správania sa, vedením záznamov a pod. 

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti